Budgetbeføjelser 

Efter Lissabontraktatens ikrafttræden deler Europa-Parlamentet nu beføjelser til - sammen med Rådet for Den Europæiske Union - at træffe beslutning om hele EU's årlige budget, og det har det sidste ord.

Budgetproceduren

Institutioner, der er berørt af proceduren:
 • Europa-Parlamentet 
 • Europa-Kommissionen 
 • Rådet for Den Europæiske Union 
 1. Før den 1. september

  Kort beskrivelse: Forslag til budget

  1. Kommissionen  udarbejder budgetforslaget  
  2. Budgetforslaget forelægges:   
   • Rådet for Den Europæiske Union  (bestående af 27 nationale ministre )
   • Europa-Parlamentet 

  Fuldstændig beskrivelse: Forslag til budget

  Alle EU-institutionerne opstiller inden den 1. juli hvert år deres overslag til budgetforslaget.

  Kommissionen sammenfatter disse overslag og forbereder det årlige budgetforslag, som forelægges for Parlamentet og Rådet senest den 1. september.

 2. Før den 1. oktober

  Kort beskrivelse: Rådets holdning

  •   I Rådet: Rådets holdning fremsendes til Parlamentet
  • I Parlamentet: Interne drøftelser om budgetforslaget. Konklusionen meddeles Budgetudvalget

  Fuldstændig beskrivelse: Rådets holdning

  Rådet vedtager sin holdning til budgetforslaget og sender den til Parlamentet senest den 1. oktober sammen med en redegørelse for grundene til sin holdning.

  Samtidig drøftes budgetforslaget i de parlamentariske udvalg, der afgiver deres udtalelser til Budgetudvalget, der er ansvarlig for at udarbejde Parlamentets holdning.

 3. Max. 42 dage

  Kort beskrivelse: Parlamentets holdning

  1.   Budgetudvalget skal udarbejde en holdning til Parlamentet.  
  2.   Europa-Parlamentet  modtager Rådets og Budgetudvalgets holdninger.
  3. Parlamentets medlemmer stemmer om den holdning, der er udarbejdet af budgetudvalget, og om eventuelle ændringsforslag. .  
  4. Parlamentets holdning . Hvis Parlamentet ændrer projektet, fremsendes det til Rådet  

  Fuldstændig beskrivelse: Parlamentets holdning

  Parlamentet har 42 dage til enten at godkende Rådets holdning eller, med et absolut flertal af sine medlemmer, at ændre den. Medlemmerne af Parlamentet stemmer om en position, der er udarbejdet af Budgetudvalget, og om alle indgivne ændringsforslag som regel under et plenarmøde i oktober.

  Hvis Parlamentet godkender Rådets holdning eller ikke udtaler sig, anses budgettet for vedtaget. Parlamentet vedtager dog normalt ændringer, og den ændrede tekst sendes til Rådet. I dette tilfælde indkalder Parlamentets formand straks til et møde i Forligsudvalget. Udvalget mødes dog ikke, hvis Rådet inden for en frist på 10 dage meddeler Parlamentet, at det har godkendt alle dets ændringer.

 4. Max. 21 dage

  Kort beskrivelse: Forlig

  1.   Forligsudvalget (bestående af 27 repræsentanter fra Rådet og 27 repræsentanter fra Parlamentet ) skal nå frem til en aftale  
  2.   Der udformes et fælles udkast :  

  Fuldstændig beskrivelse: Forlig

  Forligsudvalget, der består af repræsentanter for Rådet og et tilsvarende antal medlemmer, der repræsenterer Parlamentet, har 21 dage til at nå til enighed om et fælles udkast.

 5. Max. 14 dage

  Kort beskrivelse: Vedtagelse

  Hvis det fælles udkast valideres:   Europa-Parlamentet  og   Rådet for Den Europæiske Union  har 14 dage til at godkende det.

  Fuldstændig beskrivelse: Vedtagelse

  Hvis Forligsudvalget når til enighed om et fælles udkast, har Parlamentet og Rådet 14 dage til at godkende det. I så fald underskriver Parlamentets formand budgettet og erklærer, at det er blevet endeligt vedtaget.

  Hvis forligsproceduren ikke lykkes, eller hvis det fælles udkast forkastes af Parlamentet, forelægger Kommissionen et nyt budgetforslag. Hvis det fælles udkast forkastes af Rådet, kan Parlamentet stadig beslutte at vedtage det.

Den flerårige finansielle ramme

Parlamentets og Rådets beslutninger om de årlige udgifter og indtægter skal falde inden for de årlige udgiftslofter, der er fastlagt i EU's langsigtede finansielle plan, den flerårige finansielle ramme, der forhandles på plads en gang hvert syvende år.

Budgetkontrol

Når EU's budget er vedtaget, er Kommissionen ansvarlig for dets gennemførelse (de andre institutioner er ansvarlige for deres egne administrative budgetter).

Som en direkte valgt institution, der repræsenterer EU's skatteydere, udøver Parlamentet demokratisk kontrol for at sikre, at Kommissionen og de øvrige institutioner forvalter EU-midlerne på en ordentlig måde.

Parlamentet beslutter, efter henstilling fra Rådet, om der skal meddeles decharge, dvs. den endelige godkendelse af, hvordan budgettet for et bestemt år er gennemført.

Parlamentet træffer sin afgørelse, efter at Budgetkontroludvalget grundigt har gennemgået Kommissionens årsregnskab og aktivitetsrapport for det pågældende år. Det tager også hensyn til Revisionsrettens årsberetning samt svarene fra Kommissionen på specifikke spørgsmål, som medlemmerne måtte have.

Parlamentet kan ligeledes rette henstillinger til Kommissionen om gennemførelsen af budgettet. Kommissionen orienterer efter anmodning fra Parlamentet om de foranstaltninger, der er truffet på baggrund af disse bemærkninger og kommentarer.

Proceduren ender i meddelelse, udsættelse eller nægtelse af decharge.

Parlamentet behandler på lignende måde godkendelsen af de andre institutioners regnskaber, herunder sit eget administrative budget.