Nationale parlamenter i EU 

Med Lissabontraktaten blev de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union for første gang fastsat. De nationale parlamenter kan for eksempel kontrollere udkast til EU lovgivning for at se, om disse er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, og deltage i revisionen af EU traktater og i evalueringen af EU's politikker om frihed, sikkerhed og retfærdighed.

I Lissabontraktaten blev det desuden præciseret, at Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter i fællesskab bør tilrettelægge og fremme et effektivt og regelmæssigt interparlamentarisk samarbejde inden for EU.

I lyset af dette vedtog Europa Parlamentet i henholdsvis 2009 og 2014 beslutninger, som specifikt omhandlede udviklingen i forbindelserne mellem Europa Parlamentet og de nationale parlamenter.

At samle de rette personer på det rette tidspunkt

Interparlamentarisk samarbejde kan antage mange forskellige former. Formændene for alle de nationale parlamenter mødes hvert år med Europa-Parlamentets formand og fastlægger de overordnede retningslinjer for dette samarbejde.

De nationale parlamenters Europaudvalg og MEP'erne træder jævnligt sammen i Konferencen af De Europæiske Parlamenters Europaudvalg (COSAC). Mere indgående drøftelser om udenrigspolitiske spørgsmål og spørgsmål om økonomisk styring finder sted i de nyligt oprettede interparlamentariske konferencer, som samler medlemmer af de kompetente udvalg fra de enkelte parlamenter.

Udvalgene i Europa Parlamentet og de nationale parlamenter opfordrer ofte deres modstykker til at deltage i debatter om konkrete EU forslag. Desuden giver videokonferencer parlamentarikerne mulighed for at opretholde kontakten og drøfte aktuelle spørgsmål.

Det overordnede mål er altid at samle de rette personer om det rette emne på det rette tidspunkt.

Netværk for interparlamentarisk samarbejde

Europa Parlamentet støtter aktivt to store netværk, der letter samarbejdet mellem parlamenterne:

Den interparlamentariske udveksling af oplysninger om EU (IPEX) giver parlamenterne i Den Europæiske Union mulighed for at udveksle EU relaterede dokumenter.

Det Europæiske Center for Parlamentarisk Forskning og Dokumentation (ECPRD) fungerer som en kanal for anmodninger om oplysninger, når et parlament ønsker at få mere at vide om praksisser og politikker i andre EU lande.