Kontrolbeføjelser 

Europa-Parlamentet har en række tilsyns-og kontrolbeføjelser. Disse gør det muligt for Parlamentet at udøve tilsyn med andre institutioner, overvåge den korrekte anvendelse af EU-budgettet og sikre en korrekt gennemførelse af EU-retten.

Det Europæiske Råd 

Formanden for Europa-Parlamentet har taleret ved starten af alle samlinger i Det Europæiske Råd med det formål at tilkendegive Parlamentets holdning til de emner, som stats- og regeringscheferne skal drøfte.

Efter hvert topmøde forelægger Det Europæiske Råds formand Parlamentet en beretning om resultatet af topmødet.

Rolle
Det Europæiske Råd består af den Europæiske Unions stats- og regeringschefer, en formand - der vælges for 2 ½ år med mulighed for genvalg en gang - og Europa-Kommissionen. Det fastlægger de overordnede politiske retningslinjer og prioriteringer for Unionen.

EU-Rådet 

I begyndelsen og slutningen af hver formandskabsperiode, der varer seks måneder, drøfter formanden for Rådet for Den Europæiske Union programmet for denne periode med MEP'erne i plenarforsamlingen.

MEP´erne kan stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til Rådet og kan bede det tage initiativ til nye politikker.

Rådet for Udenrigsanliggender har permanent den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik som formand. Denne, eller en repræsentant, deltager i alle plenarmøder, hvor der drøftes udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik. To gange årligt rapporterer den højtstående repræsentant til Europa-Parlamentet om disse politikker og deres finansielle følger.

Rolle
Rådet for Den Europæiske Union er EU's andet lovgivende organ. Det består af ministre fra medlemsstaterne.

Europa-Kommissionen 

Europa-Parlamentet er beføjet ret til at godkende og afsætte Europa-Kommissionen. Siden 1994 har udpegede kommissærer haft pligt til at stille op til høring i EP. I henhold til Lissabontraktaten, foreslår EU-statsoverhovederne en kandidat til posten som formand for Kommissionen, under hensyntagen til resultaterne af de europæiske valg. Kandidaten vælges af Europa-Parlamentet.

EP kan stille mistillidsvotum til Kommissionen og i sidste ende afsætte den. Inten af de otte forslag om mistillidsvotum, der hidtil er indgivet til Parlamentet, er blevet vedtaget. I 1999 trådte Santer-Kommissionen tilbage, inden den blev tvunget til det af Parlamentet.

EP sikrer demokratisk kontrol med Kommissionen, som regelmæssigt forelægger Parlamentet rapporter, bl.a. en årlig rapport om EU's aktiviteter og om gennemførelsen af EU-budgettet. En gang om året holder Kommissionens formand en tale om Unionens tilstand for Parlamentet. Parlamentet opfordrer regelmæssigt Kommissionen til at træffe nye politiske initiativer, og Kommissionen er forpligtiget til at besvare de mundtlige og skriftlige forespørgsler fra MEP'erne.

Rolle
Europa-Kommissionen er traktaternes vogter og EU's udøvende organ.

Domstolen 

Parlamentet kan anmode Domstolen om at tage skridt mod Kommissionen og Rådet, hvis de har handlet på en måde, der går imod ånden i EU-retten.

Parlamentet kan sammen med Rådet anmode Domstolen om at nedsætte specialretter. F.eks. nedsattes i 2005 Retten for EU-personalesager, der skal tage sig af tvister mellem EU og dens personale.

Rolle
Domstolen er den højeste domstol i sager vedrørende EU-lovgivningen. Den fortolker og sikrer ensartet anvendelse af EU-lovgivningen på tværs af alle medlemslande.

Den Europæiske Centralbank 

Parlamentet skal høres før formanden, næstformanden og direktionen for Den Europæiske Centralbank (ECB) udpeges af Det Europæiske Rådet.

Parlamentets accept er påkrævet, inden ECB's formand, næstformand og direktion udnævnes af Rådet.

Formanden forelægger ECB's årsberetning for Parlamentet og deltager i en regelmæssig monetær dialog med Økonomiudvalget.

Rolle
Den Europæiske Centralbank er ansvarlig for at gennemføre den monetære politik i euro-zonen.

Den Europæiske Revisionsret 

Revisionsretten fremlægger den årlige rapport om det foregående års budget til Rådet og Europa-Parlamentet. På baggrund af rapporten, beslutter Parlamentet, hvorvidt det ønsker at godkende den måde, hvorpå Kommissionen håndterede EU-budgettet ved at give decharge for budgettet.

Parlamentet skal høres inden Rådet udnævner medlemmerne af Revisionsretten.

Rolle
Revisionsretten reviderer EU's finanser. I sin egenskab af ekstern revisor bidrager den til at forbedre EU's finansielle forvaltning, og den fungerer som uafhængig vogter af EU-borgernes finansielle interesser.

Den europæiske ombudsmand 

Parlamentet vælger Den Europæiske Ombudsmand. Ombudsmanden rapporterer tilbage til Europa-Parlamentet og præsenterer en årlig rapport for medlemmerne. Ombudsmanden kan afskediges af Domstolen på begæring af Europa-Parlamentet under ekstraordinære omstændigheder. Ombudsmanden kan igangsætte undersøgelser på eget initiativ.

Rolle
Den europæiske ombudsmand undersøger klager om fejl og forsømmelser i EU's institutioner og organer.

Petitions, committees of inquiry 

En EU-borger, virksomhed eller organisation kan indgive et andragende til Europa-Parlamentet om EU-lovgivningen.

Parlamentet kan nedsætte et undersøgelsesudvalg til at undersøge overtrædelser af EU-lovgivningen i medlemslandene.