Μείωση του οικολογικού μας αποτυπώματος 

Εφαρμογή του EMAS στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει ότι οφείλει να συμβάλει θετικά στη βιώσιμη ανάπτυξη ως μακροπρόθεσμο στόχο. Το Κοινοβούλιο εκτελεί αυτό το καθήκον στο πλαίσιο του πολιτικού και νομοθετικού ρόλου του, αλλά και στο πλαίσιο της λειτουργίας του και των αποφάσεων που λαμβάνει σε καθημερινή βάση.

Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να ασχοληθεί η διοίκησή του με την εφαρμογή του προτύπου EMAS (σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου), με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών του αποτελεσμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 σχετικά με το EMAS και σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015.

Από την κατανάλωση ενέργειας έως τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, την κινητικότητα, το νερό και τα απόβλητα, έχουμε καθιερώσει βέλτιστες πρακτικές με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου μας και τη συμβολή σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Βασικά επιτεύγματα όσον αφορά τη μείωση του οικολογικού μας αποτυπώματος

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο από το 2007 που θεσπίστηκε το EMAS στους τρεις τόπους εργασίας του. Στο διάστημα μεταξύ 2012* και 2019, το Κοινοβούλιο κατόρθωσε:

  • να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 38 %
  • να μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 16 % και την κατανάλωση φυσικού αερίου κατά 23 %
  • να αυξήσει το μερίδιο της χρήσης ενέργειας που παράγει επιτόπου από ανανεώσιμες πηγές σε 15 %
  • να μειώσει την κατανάλωση χαρτιού κατά 44%
  • να μειώσει τα απορρίμματα τροφίμων κατά 22%
  • να αυξήσει το ποσοστό ανακύκλωσης αποβλήτων σε 67 % και
  • να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια συστηματική προσέγγιση σε επίπεδο θεσμικού οργάνου για τον οικολογικό προσανατολισμό των δημόσιων συμβάσεων, με τακτικά εργαστήρια για όσους διοργανώνουν προσκλήσεις υποβολής προσφορών.

Μάθετε περισσότερα για τους στόχους και τα επιτεύγματά μας.

* Με εξαίρεση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, για τις οποίες το έτος αναφοράς για τη σύγκριση είναι το 2006

Χρήση πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας και αντιστάθμιση εκπομπών

Από το 2016, το Κοινοβούλιο αντισταθμίζει όλες τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που είναι αδύνατο να μειωθούν και καθίσταται έτσι το πρώτο θεσμικό όργανο της ΕΕ με 100 % ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Χρησιμοποιεί επίσης 100 % «πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια που λαμβάνεται από πιστοποιημένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Επιπλέον, το 15 % της συνολικής χρησιμοποιούμενης ενέργειας παράγεται επιτόπου από ανανεώσιμες πηγές, όπως γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, συμπαραγωγή και φωτοβολταϊκά πάνελ.

Κυκλική συλλογιστική

Το Κοινοβούλιο ήταν επίσης το πρώτο θεσμικό όργανο της ΕΕ που δρομολόγησε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δωρεάς τροφίμων το 2016, βάσει του οποίου τα αδιάθετα τρόφιμα δωρίζονται σε φιλανθρωπικές οργανώσεις αντί να απορρίπτονται.

Υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές, οθόνες και έπιπλα που αποσύρονται δωρίζονται επίσης σε φιλανθρωπικές οργανώσεις για περαιτέρω χρήση.

Συμμετοχή του προσωπικού

Για να οικοδομήσουμε από κοινού ένα βιώσιμο μέλλον, χρειάζεται η συμμετοχή όλων. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι υπάλληλοι ενθαρρύνονται συνεχώς να σκέφτονται οικολογικά τόσο στον χώρο εργασίας όσο και στην ιδιωτική τους ζωή.

Η κατάρτιση και οι εκστρατείες που συμβάλλουν στην ενίσχυση των γνώσεων και της ευαισθητοποίησης σχετικά με βιώσιμες λύσεις διευκολύνουν την καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων, τη μειωμένη χρήση νερού, την πιο βιώσιμη μετακίνηση στον χώρο εργασίας και πολλές άλλες πτυχές του εργασιακού περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα EMAS στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

Contact: 

Βασιζόμενο στη δέσμευση κάθε υπαλλήλου και στην υποστήριξη όλων των υπηρεσιών του, το EMAS παρέχει το πλαίσιο ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μειώνει τις δικές του εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και να εξοικονομεί πόρους για τις μελλοντικές γενιές. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, το Κοινοβούλιο μελετά επίσης τις μακρόπνοες πολιτικές του για την ουδετερότητα ως προς τις ανθρακούχες εκπομπές, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να δώσει το παράδειγμα στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.