Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - EMAS 

Το EMAS είναι το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS) που χρησιμοποιείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001:2004 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 (κανονισμός EMAS).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει ότι έχει καθήκον να συμβάλει κατά τρόπο θετικό στην αειφόρο ανάπτυξη ως μακροπρόθεσμο στόχο, όχι μόνο μέσω του πολιτικού του ρόλου και του ρόλου του στις νομοθετικές διαδικασίες, αλλά και στο πλαίσιο του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί και των αποφάσεων που λαμβάνει σε καθημερινή βάση.

Ως εκ τούτου, το Προεδρείο ξεκίνησε το έργο EMAS στο Κοινοβούλιο με την απόφαση της 19ης Απριλίου 2004. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας υπέγραψαν την περιβαλλοντική πολιτική του Κοινοβουλίου, η οποία περιέχει κατευθυντήριες οδηγίες για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης του εν λόγω θεσμικού οργάνου, όπου περιλαμβάνονται:

  • μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
  • προώθηση της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας, των υδάτων και του χαρτιού, και μείωση των αποβλήτων
  • ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών κατευθυντήριων οδηγιών στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
  • διασφάλιση της δέουσας συμπεριφοράς και δέσμευσης μέσω κατάρτισης και αύξησης της ευαισθητοποίησης
  • λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ρύπανσης
  • διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις αναγκαίες απαιτήσεις
  • παροχή επαρκών πόρων για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης του Κοινοβουλίου
  • προώθηση της διαφανούς ενημέρωσης και του διαλόγου.

Το 2007 ολοκληρώθηκε ο πρώτος εξωτερικός έλεγχος και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε την πιστοποίηση ISO 14001.2004, ενώ έχει ήδη λάβει και την καταχώρηση EMAS στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο.

Βασιζόμενο στη δέσμευση κάθε μεμονωμένου υπαλλήλου και τη στήριξη όλων των υπηρεσιών του, το EMAS παρέχει το πλαίσιο μέσω του οποίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξοικονομήσει πόρους για τις μελλοντικές γενιές.

Για πρόσθετες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα EMAS στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

Contact: