Οργάνωση 

Οι βουλευτές του ΕΚ μπορούν να αναλαμβάνουν διάφορους ρόλους και να συμμετέχουν σε διάφορες επίσημες ή άτυπες ομάδες στο Κοινοβούλιο που επηρεάζουν το έργο του Κοινοβουλίου. Ακολουθεί επισκόπηση.

Κανονισμός

Βάσει του άρθρου 232 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει εσωτερικό Κανονισμό. Ο Κανονισμός αυτός περιγράφει το σύνολο των κανόνων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του Κοινοβουλίου.