Οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Για την προετοιμασία των εργασιών της ολομέλειας του Κοινοβουλίου, οι βουλευτές κατανέμονται σε μόνιμες επιτροπές, καθεμία από τις οποίες εξειδικεύεται σε συγκεκριμένους τομείς. Υπάρχουν 20 κοινοβουλευτικές επιτροπές. Διαθέτουν από 25 ως 88 βουλευτές η καθεμιά, καθώς και πρόεδρο, προεδρείο και γραμματεία. Η πολιτική τους σύνθεση αντικατοπτρίζει εκείνη της ολομέλειας.

Οι επιτροπές καταρτίζουν, τροποποιούν και εγκρίνουν νομοθετικές προτάσεις και εκθέσεις πρωτοβουλίας. Εξετάζουν προτάσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου και, αν χρειαστεί, συντάσσουν εκθέσεις και τις υποβάλλουν στην ολομέλεια.

Το Κοινοβούλιο μπορεί επίσης να συστήνει προσωρινές επιτροπές για ειδικά ζητήματα και εξεταστικές επιτροπές για τη διερεύνηση παραβάσεων ή περιπτώσεων κακής εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου.