Τα πολιτικά όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Υπάρχουν διάφορα πολιτικά όργανα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα οποία είναι αρμόδια για την οργάνωση των εργασιών του Κοινοβουλίου και τον προγραμματισμό του νομοθετικού έργου ή για τον κανονισμό του Κοινοβουλίου, καθώς και για διοικητικά, οικονομικά και οργανωτικά θέματα και θέματα προσωπικού.

Η Διάσκεψη των Προέδρων

Η Διάσκεψη των Προέδρων είναι το πολιτικό όργανο του Κοινοβουλίου αρμόδιο για:

  • την οργάνωση των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον προγραμματισμό του νομοθετικού έργου
  • τον ορισμό των αρμοδιοτήτων των επιτροπών και αντιπροσωπειών και τη σύνθεσή τους
  • τις σχέσεις με τα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εθνικά κοινοβούλια και τις τρίτες χώρες.

Η Διάσκεψη των Προέδρων προετοιμάζει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών του Κοινοβουλίου και την ημερήσια διάταξη των περιόδων Συνόδου και κατανέμει τις θέσεις των βουλευτών στην αίθουσα.

Η Διάσκεψη των Προέδρων απαρτίζεται από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και τους προέδρους των πολιτικών ομάδων. Συμμετέχει επίσης εκπρόσωπος των μη εγγεγραμμένων βουλευτών, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η Διάσκεψη των Προέδρων λαμβάνει τις αποφάσεις της με συναίνεση, ή με σταθμισμένη ψηφοφορία στη βάση του αριθμού των βουλευτών κάθε πολιτικής ομάδας.

Η Διάσκεψη των Προέδρων ασκεί τα καθήκοντα που της αναθέτει ο Κανονισμός.
Αποφασίζει σχετικά με την οργάνωση των εργασιών του Κοινοβουλίου και των οργάνων του.
Ζητείται η γνώμη της για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον προγραμματισμό του νομοθετικού έργου και τις σχέσεις με τα λοιπά θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Διάσκεψη των Προέδρων συνεδριάζει, κατά γενικό κανόνα, δύο φορές τον μήνα. Οι συνεδριάσεις της δεν είναι δημόσιες.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Διάσκεψης των Προέδρων μεταφράζονται στις επίσημες γλώσσες, τυπώνονται και διανέμονται σε όλους τους βουλευτές.
Οι βουλευτές μπορούν να καταθέτουν ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες της Διάσκεψης των Προέδρων.

Δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους βουλευτές να ανταλλάσσουν απόψεις, μεταξύ δύο περιόδων συνόδου, με μια προσκεκλημένη προσωπικότητα, ή να λαμβάνουν γνώση, κατά προτεραιότητα, των προτάσεων που παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Προεδρείο 

Το Προεδρείο είναι, βάσει του Κανονισμού, το διευθυντικό όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Είναι αρμόδιο για την κατάρτιση του προσχεδίου της κατάστασης προβλεπομένων δαπανών και εσόδων του Κοινοβουλίου και για τη ρύθμιση όλων των ζητημάτων που αφορούν τη διοίκηση, το προσωπικό και την οργάνωση του Κοινοβουλίου.

Το Προεδρείο απαρτίζεται από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τους 14 αντιπροέδρους του και από τους 5 κοσμήτορες, που εκλέγονται από την Ολομέλεια για ανανεώσιμη θητεία δυόμισι ετών. Κατά τις συνεδριάσεις του Προεδρείου, σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του προέδρου κάνει τη διαφορά. Οι κοσμήτορες συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Προεδρείου, αλλά έχουν συμβουλευτικό ρόλο.

Το Προεδρείο είναι επιφορτισμένο με πολυάριθμα ενδοκοινοβουλευτικά διοικητικά και οικονομικά καθήκοντα.
Είναι αρμόδιο για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Κοινοβουλίου.
Ρυθμίζει τα ζητήματα που αφορούν τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, είναι αρμόδιο για την έγκριση της διεξαγωγής συνεδριάσεων των επιτροπών και των αντιπροσωπειών εκτός των συνήθων τόπων εργασίας τους και για την κατάρτιση του προσχεδίου της κατάστασης προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου.
Διορίζει τον Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλίου, ο οποίος εξασφαλίζει τη διεύθυνση των διοικητικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, και καθορίζει τη σύνθεση και την οργάνωση της Γενικής Γραμματείας.
Το Προεδρείο συνεδριάζει, κατά γενικό κανόνα, δύο φορές τον μήνα.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Προεδρείου μεταφράζονται στις επίσημες γλώσσες, τυπώνονται και διανέμονται σε όλους τους βουλευτές
Οι βουλευτές μπορούν να καταθέτουν ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του Προεδρείου.

Το Προεδρείο αποφασίζει σχετικά με το ύψος της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Σώμα των Κοσμητόρων

Το Σώμα των Κοσμητόρων είναι το αρμόδιο όργανο του Κοινοβουλίου για τα διοικητικά και οικονομικά θέματα που αφορούν άμεσα τους βουλευτές, καθώς και τις συνθήκες εργασίας τους.

Οι κοσμήτορες είναι 5 και συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Προεδρείου.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβαίνει στην εκλογή των κοσμητόρων μετά από την εκλογή του προέδρου και των 14 αντιπροέδρων.
Οι κοσμήτορες εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία, σε 3 γύρους: στους δύο πρώτους γύρους απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων, ενώ στον τελευταίο γύρο αρκεί η απλή πλειοψηφία.
Η θητεία τους έχει διάρκεια δυόμισι ετών, ενώ η συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Προεδρείου έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Οι κοσμήτορες είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση των διοικητικών και οικονομικών ζητημάτων που αφορούν άμεσα τους βουλευτές. Θέτουν, για παράδειγμα, στη διάθεσή των τελευταίων εγκαταστάσεις και διάφορες υπηρεσίες.
Μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις τροποποίησης ή αναδιατύπωσης κειμένων τα οποία αφορούν τις ρυθμίσεις που εγκρίνει το Προεδρείο.
Οι κοσμήτορες συνεδριάζουν, κατά γενικό κανόνα, μια φορά τον μήνα.

Όλοι οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του Σώματος των Κοσμητόρων.

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών είναι το πολιτικό όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επιτρέπει την εξασφάλιση μιας καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών απαρτίζεται από τους προέδρους όλων των μονίμων και προσωρινών επιτροπών. Η Διάσκεψη εκλέγει έναν πρόεδρο. Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών συνεδριάζει, κατά γενικό κανόνα, μία φορά τον μήνα στο Στρασβούργο, στη διάρκεια των περιόδων συνόδου.

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις προς τη Διάσκεψη των Προέδρων σχετικά με τις εργασίες των επιτροπών και την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των περιόδων συνόδου.

Μπορεί επίσης να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στη Διάσκεψη των Προέδρων, σε περίπτωση αντιδικίας περί αρμοδιοτήτων μεταξύ δύο επιτροπών.

Το Προεδρείο και η Διάσκεψη των Προέδρων μπορούν να αναθέτουν ορισμένα καθήκοντα στη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών.

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών

Η Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών (CDC) είναι το πολιτικό όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συντονίζει τις εργασίες των 44 μόνιμων αντιπροσωπειών του θεσμικού οργάνου.

Η CDC διασφαλίζει ότι οι αντιπροσωπείες εργάζονται αποτελεσματικά και σε συντονισμό με άλλες δομές του Κοινοβουλίου. Οι τακτικές της συνεδριάσεις προσφέρουν ένα βήμα για συζήτηση θεμάτων και προκλήσεων κοινών για τις αντιπροσωπείες.

Η Διάσκεψη απαρτίζεται από τους προέδρους των 44 μόνιμων αντιπροσωπειών του Κοινοβουλίου και των 3 επιτροπών που ασχολούνται με τις διεθνείς σχέσεις, ήτοι της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET), της Επιτροπής Ανάπτυξης (DEVE) και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA).

Ένας από τους 44 προέδρους των αντιπροσωπειών εκλέγεται πρόεδρος της Διάσκεψης. Η θητεία του διαρκεί δυόμισι έτη, δηλαδή το ήμισυ της πενταετούς κοινοβουλευτικής περιόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.