Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Ο Πρόεδρος εκλέγεται για δυόμιση χρόνια, δηλ. για μισή νομοθετική περίοδο, με δυνατότητα ανανέωσης. Εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς τα έξω και στις σχέσεις του με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Κοινοβουλίου και των οργάνων του καθώς και τις συζητήσεις στην ολομέλεια και διασφαλίζει την τήρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου.

Κατά την έναρξη κάθε συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου εκφράζει την άποψη και τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου για τα σημεία της ημερήσιας διάταξης και άλλα θέματα.

Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Κοινοβούλιο, ο Πρόεδρος τον υπογράφει, καθιστώντας τον εκτελεστό. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, υπογράφει όλες τις νομοθετικές πράξεις που εκδίδονται με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.