Προϋπολογισμός: Πώς αξιοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη χρηματοδότησή του 

Με τον προϋπολογισμό του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει το έργο των 705 βουλευτών του και τη λειτουργία του σε 24 διαφορετικές γλώσσες. Ο προϋπολογισμός του ΕΚ αντιστοιχεί περίπου στο ένα πέμπτο του συνόλου των διοικητικών δαπανών για όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στο 1,2% του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ. Η συντριπτική πλειοψηφία των πόρων της ΕΕ επενδύεται άμεσα στα κράτη μέλη.

Προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2021

Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει τα εξής:
 • 95% : Επιχειρησιακός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Πολιτικές χρηματοδότησης που υλοποιούνται σε επίπεδο ΕΕ )
 • 5% : Διοικητικός προϋπολογισμός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ( Οι δαπάνες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιπροσωπεύουν το 1/5 του συνόλου )

Προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου αποτελεί το 1% του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ

 • Πολιτικές δραστηριότητες:

  • Ευρωβουλευτές : 20%
  • Δραστηριότητες πολιτικών ομάδων / κομμάτων / ιδρυμάτων : 6%
 • Λειτουργικές δαπάνες:

  • Πληροφορική : 7%
  • Κτίρια : 12%
  • Διοίκηση : 3%
 • Προσωπικό:

  • Συμβασιούχοι υπάλληλοι και γλωσσικές υπηρεσίες : 8%
  • Δαπάνες προσωπικού : 34%
  • Λοιπές δαπάνες που σχετίζονται με το προσωπικό : 3%
 • Επικοινωνία:

  • Επικοινωνία : 6%

Οι κατηγορίες αυτές χρησιμοποιούνται στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς το Προεδρείο του Κοινοβουλίου σχετικά με το προσχέδιο της κατάστασης προβλέψεων. Λόγω στρογγυλοποίησης, τα ποσοστά ενδέχεται να μην αθροίζουν στο 100%.

    

Πώς αποφασίζεται ο προϋπολογισμός

Η διαδικασία για την κατάρτιση του προϋπολογισμού αρχίζει κανονικά τον Φεβρουάριο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΚ υποβάλλει πρόταση, στην οποία ορίζονται οι προτεραιότητες και οι πόροι για το επόμενο έτος. Το Προεδρείο, δηλαδή ο Πρόεδρος και οι 14 Αντιπρόεδροι, χρησιμοποιεί την πρόταση αυτή ως βάση για την έγκριση του «προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων», το οποίο υποβάλλει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών.

Ένα από τα μέλη της επιτροπής, ορίζεται εισηγητής για τον προϋπολογισμό προκειμένου να εκπονήσει έκθεση στην οποία εκτίθενται οι προτεραιότητες του Κοινοβουλίου και προτείνονται τα ποσά που θα δαπανηθούν γι’ αυτές. Η έκθεση τίθεται αρχικά σε ψηφοφορία στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, και εφ’ όσον εγκριθεί κατατίθεται για ψήφιση από την ολομέλεια του Κοινοβουλίου, συνήθως τον Μάιο. Οι προβλέψεις αυτές ενσωματώνονται κατόπιν στο σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το επόμενο έτος που οι βουλευτές τροποποιούν και εγκρίνουν σε σύνοδο της Ολομέλειας το αργότερο τον Δεκέμβριο.