Αρμοδιότητες και διαδικασίες 

Οι ευρωπαϊκές Συνθήκες παρέχουν στο Κοινοβούλιο ένα ευρύ φάσμα εξουσιών ως άμεσα εκλεγμένου οργάνου της ΕΕ. Στα κατωτέρω τμήματα θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες και θα μάθετε πώς λειτουργούν οι διαδικασίες.

Νομοθετικές αρμοδιότητες 

Οι ευρωπαϊκές Συνθήκες παρέχουν στο Κοινοβούλιο ένα ευρύ φάσμα εξουσιών ως άμεσα εκλεγμένου οργάνου της ΕΕ. Στα κατωτέρω τμήματα θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες και θα μάθετε πώς λειτουργούν οι διαδικασίες.

Δημοσιονομικές αρμοδιότητες 

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να συμφωνήσουν για τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ. Μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία.

Αρμοδιότητες εποπτείας 

Οι βουλευτές του ΕΚ εποπτεύουν το έργο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, και ειδικότερα της Επιτροπής, που είναι το εκτελεστικό σκέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εθνικά Κοινοβούλια 

Μάθετε πώς συνεργάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα εθνικά κοινοβούλια για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας είναι η πλέον πρόσφατη αναθεώρηση των ευρωπαϊκών Συνθηκών η οποία έδωσε περισσότερες εξουσίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες.