Τα εθνικά κοινοβούλια στην ΕΕ 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας προσδιόρισε για πρώτη φορά το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν, για παράδειγμα, να ελέγχουν τις προτάσεις νόμων της ΕΕ προκειμένου να διαπιστώσουν εάν τηρούν την αρχή της επικουρικότητας, να συμμετέχουν στην αναθεώρηση των συνθηκών της ΕΕ ή να λαμβάνουν μέρος στην αξιολόγηση των πολιτικών της ΕΕ στους τομείς της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας όρισε επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει από κοινού να αναλαμβάνουν την οργάνωση και προώθηση αποτελεσματικής και τακτικής διακοινοβουλευτικής συνεργασίας εντός της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το 2009 και 2014 ψηφίσματα που αφορούν ειδικά την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων.

Συγκεντρώνοντας τους σωστούς ανθρώπους τη σωστή στιγμή

Η διακοινοβουλευτική συνεργασία μπορεί να λάβει πολλές διαφορετικές μορφές. Οι πρόεδροι των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συναντώνται κάθε χρόνο και καθορίζουν τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές της συνεργασίας αυτής.

Οι επιτροπές των εθνικών κοινοβουλίων που είναι αρμόδιες για θέματα ΕΕ και βουλευτές του ΕΚ συναντώνται τακτικά στο πλαίσιο της Διάσκεψης των επιτροπών ενωσιακών υποθέσεων των κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC). Βαθύτερες συζητήσεις για θέματα εξωτερικής πολιτικής ή οικονομικής διακυβέρνησης διεξάγονται σε προσφάτως συσταθείσες διακοινοβουλευτικές διασκέψεις στις οποίες συμμετέχουν μέλη των αρμόδιων επιτροπών από κάθε κοινοβούλιο.

Οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων προσκαλούν συχνά τους ομολόγους τους για συζητήσεις επί συγκεκριμένων προτάσεων της ΕΕ. Επιπλέον, οι τηλεδιασκέψεις παρέχουν στους κοινοβουλευτικούς τη δυνατότητα να παραμένουν σε επαφή και να συζητούν τρέχοντα θέματα.

Ο γενικός στόχος είναι πάντοτε να συγκεντρώνονται οι σωστοί άνθρωποι, για το σωστό θέμα, τη σωστή στιγμή.

Δίκτυα διακοινοβουλευτικής συνεργασίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει ενεργά δύο κύρια δίκτυα που διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των κοινοβουλίων.

Το Διακοινοβουλευτικό Κέντρο Ανταλλαγής πληροφοριών σχετικών με την ΕΕ (IPEX) επιτρέπει στα κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταλλάσσουν έγγραφα σχετικά με την ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ECPRD) λειτουργεί ως δίαυλος για τις αιτήσεις πληροφοριών κάθε φορά που ένα κοινοβούλιο επιθυμεί να μάθει περισσότερα για τις πρακτικές και τις πολιτικές που ακολουθούνται σε άλλες χώρες της ΕΕ.