Tere tulemast Euroopa Parlamenti! 

Euroopa Parlament on oluliseks poliitilise arutelu ja otsuste tegemise foorumiks ELi tasandil. Euroopa Parlamendi liikmed on kõikide liikmesriikide valijate poolt otse valitud, et esindada rahva huvisid seoses ELi õigusloomega ja tagada, et teised ELi institutsioonid toimivad demokraatlikult.

Volitused ja tegevus 

Parlament tegutseb kaasseadusandjana, jagades nõukoguga õigust võtta vastu ja muuta seadusandlikke ettepanekuid ning otsustada ELi eelarve üle. Samuti teostab ta järelevalvet Euroopa Komisjoni ja teiste ELi organite töö üle ning teeb koostööd ELi liikmesriikide parlamentidega, et ka need oma panuse annaksid. Vaadake siit, kuidas see kõik toimib.

Ülesehitus ja eeskirjad 

Vaadake lähemalt, kuidas selline rahvusvaheline ja mitmekeelne poliitiline institutsioon nagu Euroopa Parlament igapäevaselt toimib. Tutvuge menetluste, töökohtade, parlamendiliikmeid abistavate inimeste ja EP eelarvega.

Demokraatia ja inimõigused 

Parlament ei pea oma ülesandeks mitte üksnes demokraatlike otsustusprotsesside edendamist Euroopas, vaid ka demokraatia, sõnavabaduse ja õiglaste valimiste eest toimuva võitluse toetamist üle maailma. Tutvuge lähemalt sellega, kuidas parlament seisab inimõiguste eest maailmas.

EP ajaloost 

Parlamendi volitusi on pidevalt suurendatud Euroopa aluslepingute järjestikuste muudatustega, mis on andnud ELi ainsale otse valitud organile järjest rohkem võimu. Vaadake, kuidas on järk-järgult kasvanud parlamendi roll ELi otsustusprotsessis.

Aastate jooksul ja tänu Euroopa aluslepingute hilisematele muudatustele on parlament omandanud olulise seadusandliku ja eelarvepädevuse, mis võimaldab tal määrata koos nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajatega kindlaks, millises suunas Euroopa projekt liigub. Seda tehes on parlament üritanud edendada demokraatiat ja inimõigusi – mitte üksnes Euroopas, vaid ka kogu maailmas.

Picture of the European Parliament building    
 

Teie teenistuses

Olge kursis parlamendis toimuvaga ja tehke ennast kuuldavaks: päringute ja petitsioonide esitamine, dokumendiotsing, praktikale kandideerimine, parlament Teie riigis ja muud võimalused.

Kodukord

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 232 alusel võtab Euroopa Parlament vastu kodukorra, milles sätestatakse parlamendi sisemine töökorraldus ja toimimine.