Demokraatia toetamine kogu maailmas 

Sudan 

Euroopa Parlament toetab demokraatiat kõikjal maailmas.

Euroopa Liidu rahvusvaheliste demokraatia ja inimõiguste edendamise jõupingutuste aktiivne toetamine on üks Euroopa Parlamendi põhikohustusi, mis on sätestatud ELi aluslepingutes.

See töö toob kasu ka ELi kodanikele, sest õiglasem ja stabiilsem maailm muudab ka nende elu kindlamaks.

Eriotstarbeline töörühm

Euroopa Parlament on loonud eraldi töörühma, mis suunab ja jälgib parlamendi tööd demokraatia kaitsel väljaspool liidu piire.

See rühm, mis hõlmab mitme asjaomase komisjoni eesistujaid, tagab, et parlamendiliikmete jõupingutused selles valdkonnas on sidusad ja tulemuslikud.

Valimiste vaatlemine

Kuna valimiste abil luuakse demokraatiat ja suurendatakse üldsuse usaldust institutsioonide vastu, on Euroopa Parlament pühendunud vabade ja õiglaste valimiste toetamisele.

Euroopa Parlament on jälginud valimisi kolmandates riikides enam kui 30 aastat. Maailma eri riikidesse on saadetud rohkem kui 170 lühiajalist valimisvaatlusdelegatsiooni.

Paljud neist lähetustest toetavad ELi ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni pikemaajalisi vaatlusprojekte.

Euroopa Parlamendi liikmed toetavad neid jõupingutusi vahetute teadmistega poliitilistest kampaaniatest ja valimisprotsessidest. See suurendab lõpliku hinnangu usaldusväärsust ja nähtavust.

Dialoogi vahendamine ja ergutamine

EL töötab selle nimel, et ennetada konflikte enne nende tekkimist, sekkuda süvenevatesse kriisidesse ning toetada rahu ja demokraatiat pärast konfliktide vaibumist.

Euroopa Parlamendi liikmed aitavad sellele kaasa,

  • vahendades välisriikide parlamendiliikmete suhtlemist,
  • aidates parteidel konflikte ennetada,
  • edendades parteide dialoogi ja luues konsensust ning
  • korraldades vahendamise ja konfliktide ennetamise teemal rahvusvahelisi üritusi.

Parlamentide tugevdamine

Euroopa Parlament pakub programme parlamentidele ja parlamendiliikmetele kõikjal maailmas.

Toetusprogrammid on suunatud peamiselt ELi naabritele ning teatavatele riikidele Aafrikas, Aasias ja Ladina-Ameerikas, samuti piirkondlikele parlamentidele.

Programmide eesmärk on

  • tugevdada parlamentide põhifunktsioone, milleks on kodanike esindamine, valitsuse töö järelevalve ja seaduste koostamine,
  • reformida parlamentaarseid institutsioone,
  • jagada parimaid parlamentaarseid tavasid.

Euroopa Parlament pöörab tähelepanu ka tulevastele valitud esindajate põlvkondadele.

Tähelepanu Kagu-Euroopa riikidele

Euroopa Parlamendil on eriprogramm Türgi ja Lääne-Balkani riikide (Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Põhja-Makedoonia, Montenegro, Serbia ja Kosovo) jaoks.

Riikide parlamentide tugevdamine ja nende koostöö ergutamine tugevdab piirkonna demokraatiat. See on oluline ka ELi laienemisprotsessis, sest liidu liikmeks saamise eelduseks on tugevad demokraatlikud institutsioonid.

Euroopa Parlamendi programmidest saavad toetust kohalikud parlamendiliikmed ja riigiteenistujad.