Euratomi leping 

Paul-Henri Spaak ja Jean-Charles Snoy et d’Oppuers 25. märtsil 1957 Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu (Euratom) allakirjutamisel. 

Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamisleping

25. märtsil 1957 allkirjastati kaks lepingut – Euroopa Majandusühenduse (EMÜ) asutamisleping ja Euroopa aatomienergiaühenduse (Euratom) asutamisleping. Euratomi lepingu põhieesmärgid on:

  • edendada teadustegevust ja levitada tehnilist teavet;
  • kehtestada ühtsed ohutusstandardid üldsuse ja töötajate kaitseks;
  • hõlbustada teadusuuringuid;
  • tagada, et rahuotstarbelist tuumamaterjali ei kasutata muudel, eriti sõjalistel eesmärkidel.

Euratomi lepingu olulisus ilmneb selgelt liidu laienemise kontekstis. Tuumaenergia on paljudes Ida-Euroopa riikides oluline energiaallikas, kuid sealsete tuumajaamade ohutusstandardid ning üldsuse ja töötajate kaitstuse tase ei ole alati piisav. Euratom on loonud tausta ELi toetuse andmiseks.

  • Allkirjastamine:Rooma (Itaalia) 25. märts 1957
  • Jõustumine:1. jaanuar 1958