Ökoloogilise jalajälje vähendamine 

EMAS Euroopa Parlamendis

Euroopa Parlament teab, kui tähtis on jätkusuutlikkus, ning pingutab selle nimel nii oma poliitilises ja seadusandlikus rollis kui ka kogu oma tegevuses ja igapäevastes otsustes.

Näiteks otsustas Euroopa Parlament võtta oma administratsioonis kasutusele keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemi EMAS, et oma keskkonnamõju vastavalt EMASi määrusele (EÜ) nr 1221/2009 ja standardile ISO 14001:2015 järjekindlalt parandada.

Keskkonnamõju vähendamiseks ja kestlikuma tuleviku nimel on parlamendis välja töötatud head tavad, mis puudutavad energiatarbimist, heidet, liikuvust, veekasutust ja jäätmekäitlust.

Senised saavutused

EMAS võeti parlamendi kolmes töökohas kasutusele 2007. aastal ning sellest ajast saadik on saavutatud palju. Aastatel 2012*–2019 on parlament:

  • vähendanud CO2 heidet 38%,
  • vähendanud elektritarbimist 16% ja gaasitarbimist 23%,
  • suurendanud kohapeal taastuvatest energiaallikatest toodetava energia osakaalu 15%-ni,
  • vähendanud paberitarbimist 44%,
  • vähendanud toidujäätmeid 22%,
  • suurendanud jäätmete ringlussevõtu määra 67%-ni,
  • töötanud välja ja võtnud süsteemselt kasutusele üleinstitutsioonilise keskkonnahoidlike riigihangete käsituse, mis hõlmab hangete korraldajatele regulaarset koolituste korraldamist.

Eesmärkidest ja saavutustest lähemalt.

* CO2 heite puhul on võrdlusaastaks 2006.

Taastuvenergia kasutamine ja heite kompenseerimine

Euroopa Parlament on esimene täielikult CO2-neutraalne ELi institutsioon, mis kompenseerib alates 2016. aastast kogu oma vältimatu süsinikuheite. Lisaks kasutab parlament ainult sertifitseeritud allikatest pärit taastuvenergiat.

15% kogu tarbitavast energiast toodetakse taastuvatest energiaallikatest kohapeal, kasutades maasoojuspumpasid, koostootmisseadmeid ja päikesepaneele.

Ringmajandus kui mõtteviis

Euroopa Parlament oli esimene ELi institutsioon, mis käivitas 2016. aastal ulatusliku toiduannetusprogrammi. Kogu müümata jäänud toit annetatakse nüüd heategevuseks.

Taaskasutamise eesmärgil annetatakse heategevuseks ka kõik kasutusest kõrvaldatud arvutid, sülearvutid, monitorid ja mööbliesemed.

Töötajate roll

Jätkusuutliku tuleviku nimel peab pingutama igaüks. Euroopa Parlament ergutab oma töötajaid mõtlema keskkonnale nii tööl kui ka eraelus.

Töötajate harimiseks ja nende teadlikkuse tõstmiseks korraldatakse kestlikke lahendusi tutvustavaid koolitusi ja kampaaniaid, mis on aidanud parandada jäätmekäitlust, vähendada veekasutust, valida tööl käimiseks keskkonnasõbralikumaid transpordivõimalusi ja muuta töökeskkonda mitmes mõttes jätkusuutlikumaks.

Lisateavet saab EMASi töörühmalt:

Contact: 

Tänu iga töötaja pühendumusele ja kõigi teenistuste osalemisele on Euroopa Parlament EMASi abil oma kasvuhoonegaaside heidet märgatavalt vähendanud, hoides ressursse niimoodi tulevastele põlvkondadele. Euroopa rohelise kokkuleppe raames tegeleb parlament ka tulevikku suunatud CO2‑neutraalsuse poliitikaga ning otsib võimalusi kliimamuutuste vastases võitluses eeskuju näidata.

Kinnisvara kestlikkus

Euroopa Parlament on kohustunud haldama oma hooneid vastavalt uusimatele keskkonnastandarditele. Ta investeerib pidevalt oma hoonete kestlikkuse suurendamisse, vähendades vajadusi, parandades energiatootmist ja kasutades taastuvenergiat.

Nüüdseks on juba kahel Euroopa Parlamendi hoonel – Montoyer Sciences ja Martens – õnnestunud saada BREEAMi sertifikaat (Building Research Enterprise Environmental Assessment Method), mis on kogu maailmas tunnustatud hoonete keskkonnahindamise meetod ja hindamissüsteem.

Viimane projekt on uus Adenaueri hoone. See 197 000 m2 suurune kompleks asub Alcide de Gasperi, Aigneri, Hammesi ja John F. Kennedy Avenue vahelisel alal Kirchbergis ning selles hakkab tööle kogu Euroopa Parlamendi Luxembourgis asuv peasekretariaat. Ehitus toimub kahes etapis: idatiib (juba lõpetatud 2020. aastal) ja läänetiib (valmimine on kavas 2023. aasta lõpus). Building Research Establishment (BRE) andis sellele projekteerimisetapis sertifikaadi 'BREEAM excellent'. Hoones kasutatakse uusimaid keskkonnaalaseid tehnilisi seadmeid, sealhulgas vihmavee kogumine, geotermiline ja päikeseenergia.


Euroopa Parlamendi eesmärk on saada Dublini Chatham House’i hoone LEED sertifikaat (Leadership in Energy and Environmental Design). Hoone on ette nähtud külastajate keskuse Euroopa Elamuskeskuse ja Euroopa Parlamendi büroo majutamiseks. Selle sertifitseerimise raames valmistati ette hoone uuring.