Mitmekeelsus Euroopa Parlamendis 

Euroopa Parlamendis on kõik Euroopa Liidu ametlikud keeled võrdselt tähtsad. Parlamendi dokumendid avaldatakse kõigis ametlikes keeltes ja igal Euroopa Parlamendi liikmel on õigus valida, millises ametlikus keeles ta sõna võtta või kirjutada soovib. Nii tagatakse ühtlasi, et kõik suudavad parlamendi tööd jälgida ja sellest osa võtta.

Euroopa Liit on liidus valitsevat kultuuride ja keelte suurt mitmekesisust alati hinnaliseks pidanud. Seda mitmekesisust kajastab Euroopa Liidu aluslepingutes kindlalt paika pandud mitmekeelsus. See põhimõte lihtsustab ka üldsuse juurdepääsu Euroopa Liidu institutsioonidele ja muudab institutsioonide tegevuse läbipaistvamaks, mis on ELi demokraatliku toimimise tagatis.

Euroopa Parlament eristub teistest ELi institutsioonidest, sest on kohustatud tagama kõrgeima võimaliku mitmekeelsuse taseme. Igal Euroopa kodanikul on õigus kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel. Ei oleks mõistlik nõuda Euroopa Parlamendi liikmetelt mõne sagedamini kasutatava keele, nagu prantsuse või inglise keele täiuslikku valdamist. Euroopa Parlamendi kodukorras tunnustatakse selgelt iga parlamendiliikme õigust lugeda ja kirjutada parlamendi dokumente, jälgida arutelusid ja väljendada end oma keeles.

Kõigil ELi kodanikel peab olema võimalik lugeda neid mõjutavaid õigusakte oma riigi keeles. Euroopa Parlament kui kaasseadusandja on kohustatud tagama, et kõik parlamendi vastu võetud õigusaktid oleksid lingvistiliselt veatud kõigis ametlikes keeltes

Eurooplastel on Euroopa Liidu seaduste kohaselt õigus jälgida parlamendi tööd, küsida küsimusi ja saada vastuseid oma keeles.

Euroopa Parlamendis kasutusel olevad keeled

Võrreldes 1950ndate lõpuga, kui Euroopa Ühenduste institutsioonides räägiti vaid nelja keelt, on erinevused märkimisväärsed. Nüüd kasutatakse Euroopa Parlamendis koguni 24 keelt, mis on tõeline lingvistiline pähkel.

Iga uue liikmesriigi ühinemisega on lisandunud uus ametlik keel.

Ametlik ELi keel aastast …

 • hollandi, itaalia, prantsuse, saksa 1958
 • inglise, taani 1973
 • kreeka 1981
 • hispaania, portugali 1986
 • rootsi, soome 1995
 • eesti, leedu, läti, malta, poola, slovaki, sloveeni, tšehhi, ungari 2004
 • bulgaaria, iiri, rumeenia 2007
 • horvaadi 2013

ELi ametlikud keeled on kehtestatud määrusega, millesse lisatakse pärast iga ühinemist uued ametlikud keeled. Kõik ametlikud keeled on samaväärsed.

24 ametlikku keelt moodustavad 552 võimalikku keelekombinatsiooni, sest igast keelest saab tõlkida 23 muude keelde. Et sellega toime tulla, töötavad Euroopa Parlamendis väga tõhusad suulise ja kirjaliku tõlke ning teksti õigusliku kontrollimise teenistused. Nende teenistuste sujuvaks toimimiseks ja kulude mõistlikkuse piires hoidmiseks on kehtestatud väga ranged eeskirjad.

Kirjalik tõlge

Euroopa Parlamendi tõlketeenistus teeb võimalikuks mitmekeelse kirjaliku ja elektroonilise teabevahetuse kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes. See aitab tagada ELi seadusandliku ja eelarvemenetluse läbipaistvust ja toob liidu kodanikele lähemale.

Parlamendi kirjaliku tõlke peadirektoraadis töötab ligikaudu 1140 inimest, nende seas üle 600 tõlkija. See on üks maailma suurimaid omalaadseid tööandjaid.

   Suuline tõlge

   Euroopa Parlamendi tõlkide peamine ülesanne on anda kõikides ametlikes keeltes usaldusväärselt ja reaalajas edasi parlamendiliikmete sõnavõtte. Suulise tõlke teenused on ette nähtud kõikidele mitmekeelsetele koosolekutele, mida korraldavad institutsiooni ametlikud organid.

   Euroopa Parlamendi Konverentsikorralduse ja suulise tõlke peadirektoraat annab tööd umbes 270 ametniku staatusega tõlgile ja võib arvestada umbes 1500 välistõlgist (abikonverentsitõlgid) koosneva reserviga, mida ta kasutab pidevalt oma vajaduste katmiseks.

   Mitmekeelsus – Õigusaktid

   Kuna Euroopa Parlamendis vastu võetud õigusaktid mõjutavad enam kui 447 miljonit kodanikku, kes elavad 27 riigis ja kõnelevad 24 ametlikku keelt, peavad need olema kõikides keeltes identsed ja võimalikult selged. Tekstide keelelise ja õigusliku kvaliteedi kontrollimine on parlamendi jurist-lingvistide ülesanne.

   Parlamendi jurist-lingvistid tagavad kogu õigusloomemenetluse jooksul õigusloometekstide võimalikult kõrge kvaliteedi kõikides ELi ametlikes keeltes. Jurist-lingvistid osalevad õigusloomemenetluse kõikides etappides, et garanteerida parlamendi poliitilise tahte edasiandmine kvaliteetsetes õigusloometekstides.

   Seda tööd teeb 75 jurist-lingvistist koosnev meeskond. Eelkõige on nende ülesanne:

   • anda parlamendiliikmetele ja parlamendikomisjonide sekretariaatidele tekstide koostamise ja menetlustega seotud nõu alates tekstide esimesest redaktsioonist kuni täiskogul vastuvõtmiseni;
   • valmistada ette ja avaldada õigusloomega seotud tekstid parlamendikomisjonides ja täiskogul vastuvõtmiseks, tagades raportites sisalduvate muudatusettepanekute kõigi keeleversioonide kõrgeima kvaliteedi ning menetluse sujuva kulgemise;
   • valmistada tehniliselt ette täiskogu istungile esitatud muudatusettepanekud ning avaldada kõik vastuvõetud tekstid täiskogu hääletuse toimumise päeval;
   • vormistada õigusaktid lõplikult koos nõukogu jurist-lingvistidega.