Volitused ja tegevus 

Euroopa Liidu aluslepingud on andnud parlamendile kui ELi otse valitud institutsioonile ulatusliku pädevuse. Lisateavet menetluste kohta leiate järgmistes jaotistes.

Seadusandlikud volitused 

Parlament vastutab koos nõukogus kogunenud ELi liikmesriikide valitsuste esindajatega ELi õigusaktide vastuvõtmise eest. Seadusandliku tavamenetluse puhul tegutsevad mõlemad institutsioonid võrdsete kaasseadusandjatena. Mõnel erijuhul võidakse kohaldada ka muid menetlusi.

Eelarvepädevus 

Parlament ja nõukogu peavad kokku leppima ELi aastaeelarves. Tutvuge menetlusega.

Järelevalvepädevus 

Euroopa Parlamendi liikmed teostavad järelevalvet ELi institutsioonide ja eelkõige Euroopa Komisjoni kui Euroopa Liidu täidesaatva võimu tegevuse üle.

Rahvusparlamendid 

Uurige, kuidas Euroopa Parlament teeb Euroopa küsimustes koostööd liikmesriikide parlamentidega.

Lissaboni leping 

Lissaboni leping on Euroopa Liidu aluslepingute viimase läbivaatamise tulemus, mis andis Euroopa Parlamendile rohkem volitusi. Tutvuge üksikasjadega.