Riikide parlamendid Euroopa Liidus 

Lissaboni lepingus on esimest korda sätestatud liikmesriikide parlamentide roll Euroopa Liidus. Näiteks saavad riikide parlamendid ELi seaduseelnõude puhul põhjalikult kontrollida, kas nende puhul järgitakse subsidiaarsuse põhimõtet, osaleda ELi lepingute läbivaatamises või ELi poliitika hindamises vabaduse, turvalisuse ja õiguse valdkonnas.

Lissaboni lepingus on ka täpsustatud, et Euroopa Parlament ja riikide parlamendid peaksid määrama üheskoos kindlaks parlamentidevahelise koostöö tulemusliku ja regulaarse korralduse ja edendamise ELis.

Sellega seoses võttis Euroopa Parlament 2009. ja 2014. aastal vastu resolutsioonid, milles käsitletakse eraldi Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vahelisi suhteid.

Õigete inimeste kokku kutsumine õigel ajal

Parlamentidevaheline koostöö võib toimuda erinevates vormides. Igal aastal kohtuvad riikide parlamentide spiikrid ja Euroopa Parlamendi president ning määravad kindlaks nende koostöö üldised suunised.

Riikide parlamentide ELi asjade komisjonid ja Euroopa Parlamendi liikmed kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu asjade komisjonide konverentsil (COSAC). Üksikasjalikumad arutelud välispoliitika või majandusjuhtimise teemal toimuvad hiljuti loodud parlamentidevahelistel konverentsidel, kuhu kutsutakse igast parlamendist pädeva komisjoni liikmeid.

Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide komisjonid kutsuvad tihti üksteist osa võtma aruteludest konkreetsete ELi ettepanekute teemal. Lisaks annab videokonverentside kasutamine parlamendiliikmetele võimaluse hoida üksteisega ühendust ning arutada päevakajalistel teemadel.

The overall objective is always to bring together the right people, on the right topic, at the right time.

Seejuures on alati peaeesmärk kutsuda õige teema arutamiseks kokku õiged inimesed õigel ajal.

Parlamentidevahelise koostöö võrgustikud Euroopa Parlament toetab aktiivselt kahte peamist võrgustikku, mis lihtsustavad parlamentidevahelist koostööd.

Parlamentidevaheline teabevahetussüsteem ELi küsimustes (IPEX) võimaldab Euroopa Liidu parlamentidel vahetada ELiga seotud dokumente.

Euroopa Parlamendiuuringute ja Dokumendikeskus (ECPRD) tegutseb teabepäringute kanalina, kui parlament soovib saada täpsemat teavet muude ELi liikmesriikide tavade ja poliitika kohta.