Perusoikeuksien suojelu unionissa 

Euroopan unioni on sekä yhteistä etua koskevilla aloilla yhteistyötä tekevien maiden liitto että arvoyhteisö.

Unionin perustana olevat keskeiset arvot on vahvistettu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa. Nämä arvot ovat

  • ihmisarvon kunnioittaminen
  • vapaus
  • kansanvalta
  • tasa-arvo
  • oikeusvaltio ja
  • ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina.

Ihmisten oikeuksien kunnioittaminen on yksi EU:n perusvelvoitteista. EU:n on kunnioitettava näitä oikeuksia toteuttaessaan politiikkoja ja ohjelmia, ja myös EU:n toimielinten ja kunkin jäsenvaltion on kunnioitettava niitä.

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistetaan kaikki henkilökohtaiset oikeudet, kansalaisoikeudet sekä poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet, joita ihmisillä on Euroopan unionissa.

Perusoikeuskirja täydentää kansallisia järjestelmiä, mutta ei korvaa niitä. Jos yksilöiden perusoikeuksia ei kunnioiteta, kansallisten tuomioistuinten on päätettävä asiasta. Yksityishenkilöt voivat myös kääntyä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen puoleen, joka käsittelee ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä eurooppalaisessa yleissopimuksessa vahvistettujen kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien loukkaukset. Erityistapauksissa, joissa jäsenvaltio ei noudata EU:n oikeutta ja loukkaa henkilön oikeuksia, Euroopan komissio puolestaan voi nostaa jäsenvaltiota vastaan kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa.

Euroopan unionin perusoikeusvirasto on tällä alalla toimiva riippumaton EU:n erityiselin, jonka tehtävänanto kattaa kaikki perusoikeuskirjassa vahvistetut oikeudet.

Euroopan parlamentin rooli

Euroopan parlamentti on täysin sitoutunut perusoikeuksien kunnioittamiseen kaikkialla unionissa.

Parlamentin jäsenet keskustelevat kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan työn pohjalta perusoikeuksien tilanteesta EU:ssa ja näiden oikeuksien puolustamista jäsenvaltioissa koskevista yksittäisistä kysymyksistä sekä antavat niistä päätöslauselmia Euroopan parlamentin täysistunnoissa.

Euroopan parlamentti hyväksyy yhdessä EU:n neuvoston kanssa lainsäädäntöä perusoikeuksien suojelun parantamiseksi.

Yksi hyvä esimerkki tästä lainsäädännöstä on säännöstö, jonka Euroopan parlamentti on hyväksynyt syrjinnän kieltämiseksi ja sen varmistamiseksi, että ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti työssä.

Toinen tärkeä saavutus on ollut yksityisyyden suojeleminen ja sen varmistaminen, että henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan kaikin puolin tämän perusoikeuden suojaamiseksi annettua unionin lainsäädäntöä.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä lakeja kansallisella tasolla.

Viime vuosina Euroopan parlamentti on myös aktivoitunut oikeusvaltioperiaatetta ja demokratiaa koskevissa kysymyksissä. Vuonna 2016 Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa kannatetaan demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien tilaa jäsenvaltioissa ja unionin toimielimissä koskevaa EU:n järjestelmää.