Yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistäminen 

Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä

EU:n perusoikeuskirjan 21 artiklassa kielletään kaikenlainen syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, rotuun, ihonväriin tai etniseen taikka yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen tai muuhun vastaavaan seikkaan.

Syrjinnän kieltäminen ja perusoikeuksien suojelu ovat tärkeä osa EU:n oikeusjärjestystä. Tästä huolimatta tiettyjen ryhmien syrjintä jatkuu koko unionissa.

Euroopan parlamentti on täysin sitoutunut ongelman ratkaisemiseen ja tasa-arvon edistämiseen EU:n lainsäädännössä ja politiikassa.

Naisten ja miesten tasa-arvo

Naisten ja miesten tasa-arvo on yksi Euroopan unionin perusarvoista.

Euroopan parlamentilla on merkittävä rooli naisten ja miesten tasa-arvon ja yhtäläisten mahdollisuuksien tukemisessa. Se tukee niitä etenkin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan välityksellä ja edistämällä sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista valiokuntiensa ja valtuuskuntiensa työssä.

Vammaisten henkilöiden oikeudet

Unioni tunnustaa vammaisten henkilöiden oikeuden päästä osallisiksi toimenpiteistä, joilla edistetään heidän itsenäistä elämäänsä, yhteiskunnallista ja ammatillista sopeutumistaan sekä osallistumistaan yhteiskuntaelämään, ja kunnioittaa tätä oikeutta.

Unioni on sopimuspuolena Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista, ja sillä on tärkeä rooli edistettäessä ja suojeltaessa vammaisten henkilöiden oikeuksia ja seurattaessa yleissopimuksen täytäntöönpanoa unionissa.

Rasismin ja muukalaisvihan torjunta

Euroopan parlamentti on vahvasti sitoutunut rasismin ja muukalaisvihan torjuntaan.

Se on kehottanut unionia ja sen jäsenvaltioita toteuttamaan toimia rasismin ja muukalaisvihan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi valistuksen ja koulutuksen avulla siten, että edistetään kunnioitukseen ja suvaitsevaisuuteen perustuvaa kulttuuria.

Hlbti-ihmisten oikeudet

Euroopan parlamentti on useissa yhteyksissä vaatinut kattavaa monivuotista toimintapolitiikkaa hlbti-ihmisten perusoikeuksien suojelemiseksi. Komissio on julkaissut luettelon toimista hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämiseksi kaikkialla unionissa.