Monikielisyys Euroopan parlamentissa 

Euroopan parlamentissa kaikki viralliset kielet ovat yhtä tärkeitä: kaikki parlamentin asiakirjat julkaistaan kaikilla Euroopan unionin (EU) virallisilla kielillä, ja kaikilla parlamentin jäsenillä on oikeus käyttää valitsemaansa virallista kieltä. Samalla varmistetaan, että kaikki pystyvät seuraamaan parlamentin työskentelyä ja tutustumaan siihen.

EU:ssa sen kulttuurien ja kielten laajaa kirjoa on aina pidetty rikkautena.
Monikielisyys ilmentää kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta, ja sillä on vakaa perusta unionin perussopimuksissa. Monikielisyys tekee EU:n toimielimistä helpommin lähestyttäviä ja avoimempia kaikille sen kansalaisille, mitä myös unionin demokratiajärjestelmän toimivuus edellyttää.

Euroopan parlamentti poikkeaa EU:n muista toimielimistä siinä, että sen velvoitteena on varmistaa mahdollisimman laaja monikielisyys. Kaikilla EU:n kansalaisilla on oikeus asettua ehdolle Euroopan parlamentin vaaleissa. Olisi kohtuutonta edellyttää, että parlamentin jäsenet osaavat täydellisesti jotakin yleisimmin käytetyistä kielistä, kuten ranskaa tai englantia. Parlamentin työjärjestyksessä tunnustetaan erikseen kunkin jäsenen oikeus lukea ja laatia parlamentin asiakirjoja, seurata keskusteluja ja käyttää puheenvuoroja omalla äidinkielellään.

Kaikkien EU:n kansalaisten on voitava tutustua heihin vaikuttavaan lainsäädäntöön oman maansa kielellä. Euroopan parlamentilla toisena lainsäätäjänä on velvollisuus varmistaa, että kaikki sen hyväksymät säädökset ovat kielelliseltä laadultaan moitteettomia kaikilla virallisilla kielillä.

EU:n kansalaisilla on unionin lainsäädännön mukaisesti oikeus seurata Euroopan parlamentin työskentelyä, esittää parlamentille kysymyksiä ja saada kysymyksiin vastauksia omalla kielellään.

Euroopan parlamentissa käytettävät kielet

Nykytilannetta ei voi verratakaan tilanteeseen 1950-luvun lopussa, jolloin Euroopan yhteisöjen toimielimissä puhuttiin vain neljää kieltä. Euroopan parlamentissa käytetään nykyisin peräti 24:ää virallista kieltä, mikä on kielellisesti valtava haaste.

EU:n virallisten kielten määrä on lisääntynyt aina, kun siihen on liittynyt uusia jäsenvaltioita.

EU:n virallinen kieli vuodesta…

 • hollanti, italia, ranska, saksa 1958
 • englanti, tanska 1973
 • kreikka 1981
 • espanja, portugali 1986
 • ruotsi, suomi 1995
 • latvia, liettua, malta, puola, slovakki, sloveeni, tšekki, unkari, viro 2004
 • bulgaria, iiri, romania 2007
 • kroaatti 2013

EU:n viralliset kielet vahvistetaan asetuksessa, jota muutetaan lisäämällä siihen uusia virallisia kieliä aina uusien jäsenvaltioiden liittyessä unioniin. Kaikki viralliset kielet ovat yhdenvertaisia.

EU:n 24 virallisesta kielestä saadaan yhteensä 552 mahdollista kieliyhdistelmää, sillä jokaisesta kielestä voidaan kääntää 23 muuhun kieleen. Euroopan parlamentti on vastannut haasteeseen luomalla erittäin tehokkaat palvelut tulkkausta, käännöstoimintaa ja lainsäädäntöasiakirjojen tarkistamista varten. Tiukoilla säännöillä varmistetaan, että palvelu toimii moitteettomasti ja kustannukset pysyvät kohtuullisina.

Kääntäminen

Euroopan parlamentti pitää yllä sisäistä käännöspalvelua voidakseen laatia asiakirjojensa eri kieliversiot ja käydä kirjeenvaihtoa EU:n kansalaisten kanssa kaikilla virallisilla kielillä. Näin se varmistaa, että laatuvaatimukset täyttyvät ja parlamentin menettelyihin liittyviä tiukkoja määräaikoja noudatetaan.

Parlamentin kääntäjät kääntävät enimmäkseen EU:n lainsäädäntöasiakirjoja. Näistä keskustellaan ja äänestetään ja ne hyväksytään tai hylätään valiokunnissa ja täysistunnossa. Lissabonin sopimuksen nojalla teksteistä, jotka parlamentti hyväksyy neuvoston kanssa ensimmäisessä käsittelyssä tehdyn sopimuksen perusteella, tulee lainsäädäntöä. Kääntäminen onkin enemmän tai vähemmän viimeinen vaihe tässä prosessissa, ja siihen liittyy nyt entistäkin suurempi vastuu

Kääntäjät voivat saada käännettäväkseen myös monenlaisia muita tekstejä, joita ovat

 • parlamentin päätöslauselmat ajankohtaisista kysymyksistä sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteen loukkauksista eri puolilla maailmaa.
 • EU:n vuotuisen talousarvion hyväksymiseen ja vastuuvapausmenettelyyn liittyvät tekstit
 • parlamentin kysymykset
 • muiden poliittisten elinten asiakirjat, kuten Euroopan parlamentin jäsenistä ja kansallisten parlamenttien jäsenistä tai EU:n ulkopuolisten maiden vaaleilla valituista edustajista koostuvien yhteisten parlamentaaristen edustajakokousten asiakirjat
 • Euroopan oikeusasiamiehen päätökset
 • tiedotteet kansalaisille ja jäsenvaltioille
 • parlamentin päätöksentekoelinten (puhemiehistö, puheenjohtajakokous, kvestorit) päätökset.

  Tulkkaus

  Euroopan parlamentin tulkkien tärkeimpänä tehtävänä on tulkata parlamentin jäsenten puheenvuorot täsmällisesti ja tosiaikaisesti kaikkiin virallisiin kieliin. Tulkkauspalvelut ovat käytössä kaikissa parlamentin virallisten elinten järjestämissä monikielisissä kokouksissa.

  Parlamentin konferenssilogistiikan ja -tulkkauksen pääosastolla on noin 270 virkamiestulkkia ja lisäksi noin 1500 ulkopuolista hyväksyttyä tulkkia, joita se käyttää säännöllisesti tulkkaustarpeensa mukaisesti.

  Monikielisyys – Lainsäädäntöasiakirjat

  Euroopan parlamentin hyväksymä lainsäädäntö koskee yli 500:aa miljoonaa kansalaista 28 maassa, ja se kattaa 24 virallista kieltä. Sen on oltava identtinen ja mahdollisimman selkeä kaikilla kielillä. Tekstien kielellisen ja oikeudellisen laadun tarkastamisesta vastaavat parlamentin juristi-lingvistit.

  Parlamentin juristi-lingvistien tehtävänä on huolehtia lainsäädäntöprosessin alusta loppuun, että lainsäädäntötekstien laatu on mahdollisimman korkea kaikilla unionin kielillä. Juristi-lingvistit osallistuvat lainsäädäntöprosessin kaikkiin vaiheisiin, jotta voidaan taata, että parlamentin poliittinen tahto muuntuu korkealaatuisiksi säädösteksteiksi.

  Parlamentissa työskentelee 75 juristi-lingvistiä, joiden tehtävänä on ennen kaikkea

  • neuvoa parlamentin jäseniä ja valiokuntien sihteeristöjä lainsäädännön laatimiseen ja menettelyihin liittyvissä asioissa tekstien laadinnasta aina niiden hyväksymiseen täysistunnossa
  • valmistella ja julkaista lainsäädäntötekstejä, jotka on määrä hyväksyä parlamentin valiokunnissa ja täysistunnossa, varmistaa, että mietintöihin sisältyvien tarkistusten eri kieliversiot ovat mahdollisimman korkealaatuiset, ja huolehtia menettelyn sujuvuudesta
  • huolehtia täysistuntoa varten käsiteltäväksi jätettyjen tarkistusten teknisestä valmistelusta sekä kaikkien hyväksyttyjen tekstien julkaisemisesta täysistuntoäänestystä seuraavana päivänä
  • saattaa lainsäädäntöasiakirjat lopulliseen muotoon yhdessä neuvoston juristi-lingvistien kanssa.