Talousarviovalta 

Euroopan parlamentti päättää Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen yhdessä neuvoston kanssa EU:n vuotuisesta talousarviosta. Parlamentti päättää viime kädessä siitä, hyväksytäänkö talousarvioesitys vai ei.

Talousarviomenettely

Menettelyssä mukana olevat toimielimet:
 • Euroopan parlamentti 
 • Euroopan komissio 
 • Euroopan unionin neuvosto 
 1. ennen 1. syyskuuta

  Short description: Talousarvioesitys

  1. Euroopan komissio  laatii talousarvioesityksen  
  2. Talousarvioesitys toimitetaan seuraaville:   
   • Euroopan unionin neuvosto  (jonka muodostavat 27 jäsenvaltion ministerit )
   • Euroopan parlamentti 

  Complete text: Talousarvioesitys

  Kaikki unionin toimielimet laativat ennakkoarvionsa talousarvioesitystä varten ennen kunkin vuoden heinäkuun

  1. päivää. Komissio kokoaa ennakkoarviot ja laatii vuotuisen talousarvioesityksen, joka lähetetään parlamentille ja neuvostolle viimeistään 1. päivänä syyskuuta.

 2. ennen 1. lokakuuta

  Short description: Neuvoston kanta

  •   Neuvostossa: Neuvoston kanta toimitetaan parlamentille
  • Parlamentissa: Talousarvioesityksestä käydään sisäisiä keskusteluja . Tulokset toimitetaan budjettivaliokunnalle.

  Complete text: Neuvoston kanta

  Neuvosto vahvistaa kantansa talousarvioesitykseen ja toimittaa sen perusteluineen parlamentille ennen lokakuun 1. päivää. Parlamentin valiokunnat keskustelevat samaan aikaan talousarvioesityksestä ja ne antavat lausuntonsa budjettivaliokunnalle, joka vastaa parlamentin kannan laatimisesta.

 3. max 42 päivää

  Short description: Parlamentin kanta

  1.   Budjettivaliokunta valmistelee parlamentin kannan.  
  2.   Euroopan parlamentti  saa käsiteltäväkseen neuvoston kannan ja budjettivaliokunnan kannan.
  3. Parlamentin jäsenet äänestävät budjettivaliokunnan kannasta ja hyväksyvät tai hylkäävät esitetyt tarkistukset .  
  4. Parlamentin kanta . Jos parlamentti muuttaa esitystä, se lähetetään neuvostolle.  

  Complete text: Parlamentin kanta

  Parlamentilla on 42 päivää aikaa joko hyväksyä neuvoston kanta tai tarkistaa sitä jäsentensä ehdottomalla enemmistöllä. Parlamentin jäsenet äänestävät budjettivaliokunnan laatimasta lausunnosta ja esitetyistä tarkistuksista yleensä lokakuun istuntojaksolla.

  Mikäli parlamentti hyväksyy neuvoston kannan tai ei ota siihen kantaa, talousarvion katsotaan tulleen hyväksytyksi. Parlamentti kuitenkin yleensä hyväksyy tarkistuksia, minkä jälkeen tarkistettu teksti lähetetään neuvostolle. Parlamentin puhemies kutsuu tällöin välittömästi sovittelukomitean koolle. Komitean kokousta ei kuitenkaan järjestetä, mikäli neuvosto ilmoittaa 10 päivän kuluessa hyväksyvänsä kaikki parlamentin tarkistukset.

 4. max 21 päivää

  Short description: Sovittelu

  1.   Sovittelukomiteat (joissa on 27 neuvoston edustajaa ja 27 parlamentin edustajaa ) neuvottelevat päästäkseen sopimukseen  
  2.   Laaditaan yhteinen teksti .  

  Complete text: Sovittelu

  Sovittelukomitealla, joka koostuu neuvoston edustajista sekä yhtä suuresta määrästä parlamenttia edustavia jäseniä, on 21 päivää aikaa päästä sopimukseen yhteisestä tekstistä.

 5. max 14 päivää

  Short description: Hyväksyminen

  Jos yhteinen teksti hyväksytään,   Euroopan parlamentti   ja   Euroopan unionin neuvosto  saavat molemmat neljätoista päivää aikaa hyväksyä sen.

  Complete text: Hyväksyminen

  Jos sovittelukomitea pääsee sopimukseen yhteisestä tekstistä, parlamentilla ja neuvostolla on 14 päivää aikaa hyväksyä se. Parlamentin puhemies allekirjoittaa tämän jälkeen talousarvion ja julistaa sen lopullisesti hyväksytyksi.

  Jos sovittelumenettely epäonnistuu tai jos parlamentti hylkää yhteisen tekstin, komissio antaa uuden talousarvioesityksen. Jos neuvosto hylkää yhteisen tekstin, parlamentti voi siitä huolimatta päättää hyväksyä sen.

Monivuotinen rahoituskehys

Vuotuisia menoja ja tuloja koskevien parlamentin ja neuvoston päätösten on sovittava vuotuisten menojen enimmäismääriä koskeviin raameihin, jotka on vahvistettu seitsemän vuoden välein neuvoteltavassa EU:n pitkän aikavälin rahoitussuunnitelmassa eli monivuotisessa rahoituskehyksessä.

Varainhoidon valvonta

Sen jälkeen kun EU:n talousarvio on hyväksytty, Euroopan komissio vastaa sen toteuttamisesta (muut toimielimet vastaavat omista hallinnollisista budjeteistaan).

Parlamentti vastaa EU:n veronmaksajia edustavana suorilla vaaleilla valittuna toimielimenä demokraattisesta valvonnasta ja huolehtii siitä, että komissio ja muut toimielimet käsittelevät unionin varoja asianmukaisesti.

Parlamentti päättää Euroopan unionin neuvoston suosituksen pohjalta vastuuvapauden eli lopullisen hyväksynnän myöntämisestä siitä, miten talousarviota on tiettynä vuotena toteutettu.

Parlamentti tekee päätöksen vastuuvapaudesta sen jälkeen, kun sen talousarvion valvontavaliokunta on tarkastanut huolellisesti komission tilinpäätöksen sekä sen kyseisen vuoden toimintakertomuksen. Parlamentti ottaa huomioon myös tilintarkastustuomioistuimen vuosittain laatiman kertomuksen sekä komission antamat vastaukset parlamentin jäsenten mahdollisesti esittämiin yksittäisiin kysymyksiin.

Parlamentti voi myös antaa komissiolle talousarvion toteuttamista koskevia suosituksia. Komission on raportoitava parlamentin pyynnöstä niistä toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt edellä mainittujen havaintojen ja huomautusten johdosta.

Menettelyn päätteeksi vastuuvapaus joko myönnetään, sen myöntämistä lykätään tai sitä ei myönnetä.

Parlamentti käsittelee samalla tavalla muiden toimielinten ja virastojen tilinpäätösten sekä myös omaa hallinnollista budjettiaan koskevan tilinpäätöksen hyväksymisen.