Valvontavalta 

Euroopan parlamentilla on paljon valvontavaltaa. Sen ansiosta parlamentti voi valvoa muiden toimielinten toimintaa ja EU-budjetin moitteetonta käyttöä sekä varmistaa EU-lainsäädännön asianmukaisen täytäntöönpanon.

Eurooppa-neuvosto 

Euroopan parlamentin puhemiehellä on oikeus pitää puhe kunkin Eurooppa-neuvoston kokouksen aluksi. Puhemies kertoo parlamentin kannat valtionjohtajien käsittelemiin asioihin.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja toimittaa huippukokouksen jälkeen parlamentille raportin kokouksen tuloksista.

Rooli
Eurooppa-neuvostossa kokoontuvat Euroopan unionin jäsenmaiden valtionpäämiehet, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja Euroopan komission puheenjohtaja. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan toimikausi on 2,5 vuotta, ja se voidaan uusia kerran. Eurooppa-neuvosto määrittelee unionin yleiset poliittiset tavoitteet ja prioriteetit.

EU:n neuvosto 

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio keskustelee kunkin kuuden kuukauden puheenjohtajuuskauden aluksi ja päätteeksi puheenjohtajavaltion ohjelmasta Euroopan parlamentin jäsenten kanssa täysistunnossa.

Parlamentin jäsenet voivat esittää neuvostolle suullisia ja kirjallisia kysymyksiä ja pyytää aloitteita uusista politiikoista.

Ulkoasioiden neuvoston pysyvänä puheenjohtajana toimii unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja. Hän tai hänen edustajansa osallistuu täysistuntokeskusteluihin, joissa käsitellään ulko-, turvallisuus- tai puolustuspolitiikkaa. Korkea edustaja raportoi Euroopan parlamentille kahdesti vuodessa näistä politiikoista ja niiden talousarviovaikutuksista.

Rooli
Euroopan unionin neuvosto on toinen EU:n lainsäädäntövallan käyttäjistä. Se muodostuu jäsenvaltioiden ministereistä.

Euroopan Komissio 

Euroopan parlamentilla on oikeus hyväksyä ja erottaa Euroopan komissio. Vuodesta 1994 alkaen komissaariehdokkaiden on pitänyt saapua parlamenttiin kuultaviksi. Lissabonin sopimuksen mukaan EU:n jäsenvaltioiden päämiehet ehdottavat henkilöä komission puheenjohtajaksi. Ehdotuksessa otetaan huomioon europarlamenttivaalien tulos. Euroopan parlamentti valitsee komission puheenjohtajan.

Parlamentti voi arvostella komissiota ja lopulta erottaa sen. Tähän mennessä on esitetty kahdeksan epäluottamuslausetta, joista yhtäkään parlamentti ei ole hyväksynyt. Vuonna 1999 Santerin komissio erosi ennen kuin parlamentti pakotti sen eroamaan.

Parlamentti valvoo komissiota, joka toimittaa sille säännöllisesti kertomuksia, kuten vuosikertomuksen unionin toimista ja talousarvion toteuttamisesta. Kerran vuodessa komission puheenjohtaja pitää parlamentin täysistunnossa puheen unionin tilasta. Parlamentti pyytää komissiolta säännöllisesti uusia toimintapoliittisia aloitteita, ja komission on vastattava parlamentin jäsenten suullisiin ja kirjallisiin kysymyksiin.

Rooli
Euroopan komissio valvoo perussopimusten noudattamista ja on EU:n toimeenpaneva elin.

Unionin tuomioistuin 

Parlamentti voi haastaa komission tai neuvoston oikeuteen, jos ne ovat toimineet unionin oikeuden hengen vastaisesti.

Parlamentti voi yhdessä neuvoston kanssa pyytää tuomioistuinta muodostamaan erityistuomioistuimia. Esimerkiksi vuonna 2005 perustettiin Euroopan unionin virkamiestuomioistuin ratkomaan EU:n ja sen virkamiesten välisiä kiistoja.

Rooli
Tuomioistuin on unionin oikeuden ylin oikeusaste. Se tulkitsee unionin säädöksiä ja varmistaa, että niitä sovelletaan yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

Euroopan keskuspankki 

Parlamentin mielipidettä täytyy kysyä Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtajan, varapääjohtajan ja johtokunnan jäsenten valinnassa ennen kuin Eurooppa-neuvosto nimittää heidät.

EKP:n pääjohtaja esittelee pankin vuosikertomuksen parlamentin täysistunnossa ja osallistuu talous- ja raha-asioiden valiokunnan kanssa käytävään säännölliseen rahapoliittiseen vuoropuheluun.

Rooli
EKP vastaa euroalueen rahapolitiikasta.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin 

Tilintarkastustuomioistuin antaa vuosikertomuksen edellisen vuoden talousarviosta neuvostolle ja parlamentille. Kertomuksen pohjalta Euroopan parlamentti päättää, hyväksyykö se komission budjetin käytön myöntämällä vastuuvapauden.

Parlamentin mielipidettä täytyy kysyä ennen kuin neuvosto nimittää tilintarkastustuomioistuimen jäsenet.

Rooli
Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa unionin taloudenpidon. Ulkoisena tarkastajana se osaltaan kehittää EU:n varainhoitoa ja toimii unionin kansalaisten taloudellisten etujen riippumattomana valvojana

Euroopan oikeusasiamies 

Parlamentti valitsee Euroopan oikeusasiamiehen. Oikeusasiamies raportoi Euroopan parlamentille ja esittelee vuosikertomuksen parlamentin jäsenille. Tuomioistuin voi parlamentin pyynnöstä erottaa oikeusasiamiehen poikkeustapauksissa. Oikeusasiamies voi käynnistää tutkimuksia omasta aloitteestaan.

Rooli
Oikeusasiamies tutkii kanteluja EU:n toimielinten, elinten ja laitosten toiminnassa ilmenevistä hallinnollisista epäkohdista.

Petitions, committees of inquiry 

Any EU citizen, resident, company or organisation can submit a petition to the European Parliament about EU law.

Parliament can set up a committee of inquiry to look into violations of EU law by member states.