Idirghrúpaí Pharlaimint na hEorpa 

Is féidir le Feisirí ó aon ghrúpa polaitiúil agus ó aon choiste idirghrúpaí a dhéanamh, d'fhonn malartuithe tuairimí neamhfhoirmiúla a reáchtáil ar ábhair ar leith agus teagmháil idir Feisirí agus an tsochaí shibhialta a chur chun cinn. Ní comhlachtaí de chuid na Parlaiminte iad na hidirghrúpaí agus dá bhrí sin ní fhéadfaidh siad tuairim na Parlaiminte a chur in iúl.

Tá na hidirghrúpaí faoi réir rialacha inmheánacha a ghlac Comhdháil na nUachtarán an 16 Nollaig 1999 (a tugadh cothrom le dáta go deireanach an 11 Meán Fómhair 2014), ar rialacha iad lena leagtar amach na coinníollacha faoina bhféadfar idirghrúpaí a bhunú ag tús gach téarma pharlaimintigh agus a rialacha oibriúcháin.

Éilítear ar chathaoirligh idirghrúpaí aon tacaíocht a fhaigheann siad in airgead tirim nó i gcomhchineál a dhearbhú de réir na gcritéar céanna is infheidhme maidir le Feisirí mar dhaoine aonair. Ní mór na dearbhuithe a thabhairt cothrom le dáta gach bliain agus déantar iad a chomhdú i gclár poiblí atá i seilbh na gCaestóirí.

Liosta na n-idirghrúpaí

Ag an gcruinniú a bhí aici an 11 Nollaig 2019, d'fhormheas Comhdháil na nUachtarán an liosta seo a leanas de na hidirghrúpaí a bhunófar faoin téarma parlaiminteach reatha: