Parlaimintí náisiúnta in AE 

Leag Conradh Liospóin amach don chéad uair ról na bparlaimintí náisiúnta san Aontas Eorpach. Is féidir le parlaimintí náisiúnta, mar shampla, dréachtdlíthe AE a mhionscrúdú le feiceáil má urramaítear prionsabal na coimhdeachta, má ghlactar páirt in athbhreithniú ar chonarthaí AE nó páirt i meastóireacht ar bheartais AE maidir le saoirse, slándáil agus ceartas.

Shonraigh Conradh Liospóin freisin gur cheart do Pharlaimint na hEorpa agus do pharlaimintí náisiúnta, le chéile, eagrú agus cur chun cinn éifeachtúil tráthrialta i gcás comhair idirpharlaimintigh in AE a chinneadh.

Ina fhianaise seo, ghlac Parlaimint na hEorpa in 2009 agus in 2014 rúin a bhain go sonrach le forbairt chaidrimh idir Parlaimint na hEorpa agus na parlaimintí náisiúnta.

Na daoine cearta a thabhairt le chéile ag an am ceart

Is féidir le comhar idirpharlaiminteach a bheith i roinnt foirmeacha éagsúla. Cruinníonn uachtaráin, nó spéicéirí, gach parlaiminte náisiúnta agus Pharlaimint na hEorpa gach bliain agus sainaithníonn siad treoirlínte leathana don chomhar sin.

Cruinníonn coistí gnóthaí AE na bparlaimintí náisiúnta agus Feisirí go rialta sa Chomhdháil de na Coistí Parlaiminteacha um Ghnóthaí an Aontais (COSAC). Tarlaíonn pléite fuaimintiúla ar bheartas eachtrach nó saincheisteanna rialachais eacnamaíocha i gcomhdhálacha idirpharlaiminteacha a cruthaíodh le déanaí a thugann le chéile baill na gcoistí inniúla ó gach parlaimint.

Tugann coistí Pharlaimint na hEorpa agus na bparlaimintí náisiúnta cuireadh go minic dá gcomhghleacaithe le haghaidh díospóireachtaí ar thograí sonracha AE. Ina theannta sin, tugann físchomhdháil deis do pharlaiminteoirí a bheith i dteagmháil le chéile agus saincheisteanna reatha a phlé.

Is é an cuspóir foriomlán i gcónaí na daoine cearta a thabhairt le chéile, ar an topaic cheart, ag an am ceart.

Líonraí um chomhar idirpharlaiminteach

Tacaíonn Parlaimint na hEorpa go gníomhach le dhá líonra mhóra a éascaíonn comhar idir parlaimintí.

Lamhálann Malartú Faisnéise Idirpharlaiminteach AE (IPEX) do pharlaimintí an Aontais Eorpaigh doiciméid a bhaineann le AE a mhalartú.

Gníomhaíonn an tIonad Eorpach um Thaighde Parlaiminte agus Doiciméadú (ECPRD) mar shlí d'iarrataí ar fhaisnéis aon uair is mian le parlaimint níos mó eolais a fháil ar chleachtais agus ar bheartais i dtíortha eile AE.