Potpora demokraciji u cijelom svijetu 

Sudan 

Europski parlament podupire demokraciju diljem svijeta.

Aktivna potpora međunarodnim naporima Europske unije za promicanje demokracije i ljudskih prava jedna je od glavnih zadaća Europskog parlamenta, utvrđena u osnivačkim ugovorima EU-a.

Od tog rada korist imaju i građani EU-a. Pravedniji i stabilniji svijet pozitivno utječe i na njihov dom.

Posebna skupina

Europski je parlament osnovao posebnu skupinu zastupnika koji nadgledaju rad Parlamenta na demokraciji izvan granica EU-a.

Ta se skupina, koju čine predsjednici nekoliko nadležnih odbora, brine za to da sav rad njihovih kolega u tom području bude dosljedan i učinkovit.

Promatranje izbora

Budući da se zahvaljujući izborima izgrađuju demokratska društva i jača povjerenje javnosti u institucije, Europski parlament predano podržava slobodne i poštene izbore.

Parlament već više od 30 godina promatra izbore u zemljama izvan EU-a. Poslao je više od 170 privremenih izaslanstava za promatranje izbora u razne zemlje svijeta.

Mnogi od tih zadataka nadopuna su dugoročnijim projektima promatranja iza kojih stoje EU i Organizacija za europsku sigurnost i suradnju.

Kad se u taj rad uključe zastupnici u Parlamentu, pridonose mu svojim izravno stečenim znanjem o političkim kampanjama i izbornim procesima. To pridonosi vjerodostojnosti, ali i vidljivosti završne evaluacije.

Posredovanje i poticanje na dijalog

EU nastoji spriječiti sukobe prije no što izbiju, intervenirati kad se krize zaoštre i podupirati mir i demokraciju nakon što se sukobi smire.

Zastupnici u Europskom parlamentu tim nastojanjima doprinose

  • posredujući između zastupnika u stranim parlamentima,
  • pomažući političkim strankama da spriječe sukobe,
  • promičući međustranački dijalog i postižući konsenzus,
  • organizirajući međunarodna događanja usmjerena na posredovanje i sprečavanje sukoba.

Jačanje drugih parlamenata

Europski parlament provodi programe za parlamente i parlamentarne zastupnike diljem svijeta.

Programi podrške usmjereni su na susjedstvo Europske unije i na određene zemlje u Africi, Aziji i Latinskoj Americi, kao i na regionalne parlamente.

Cilj je programa

  • ojačati glavne funkcije parlamenata – predstavljanje građana, nadziranje vlade i donošenje zakona,
  • reformirati parlamentarne institucije,
  • razmjenjivati najbolje parlamentarne prakse.

Europski parlament također se obraća budućim generacijama izabranih predstavnika.

Usmjerenost na jugoistočnu Europu

Europski parlament uspostavio je posebni program za parlamente Turske i zemalja zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija i Kosovo).

Jačanjem nacionalnih parlamenata u toj regiji i poticanjem na njihovu međusobnu suradnju unapređuje se demokracija u regiji, a utječe se i na proces proširenja EU-a, koji zahtijeva da zemlje koje se pridružuju EU-u imaju snažne demokratske institucije.

Lokalni parlamentarni zastupnici i javni službenici imaju koristi od tih programa Europskog parlamenta.