Višejezičnost u Europskom parlamentu 

U Europskom parlamentu svi su službeni jezici jednako važni. Parlamentarni dokumenti objavljuju se na svim službenim jezicima Europske unije i svaki zastupnik u Europskom parlamentu ima pravo govoriti na službenom jeziku po svojem izboru. Time se također svim građanima daje mogućnost da prate rad Parlamenta.

Njezina iznimna raznolikost kultura i jezika za Europsku uniju oduvijek je bila dragocjena.
Čvrsto ukorijenjena u europskim ugovorima, višejezičnost je odraz te kulturne i jezične raznolikosti. Zahvaljujući višejezičnosti europske su institucije pristupačnije svim građanima Unije te im je njihov rad jasniji, što je ključno za uspjeh demokratskog sustava Europske unije.

Po svojoj obvezi da jamči najviši mogući stupanj višejezičnosti Parlament se razlikuje od drugih institucija EU-a. Budući da svaki europski građanin ima pravo kandidirati se na izborima za Europski parlament, nerazumno je zahtijevati od zastupnika da savršeno vladaju jednim od jezika koji su češće u uporabi, kao što su francuski ili engleski jezik. Pravo svakog zastupnika da čita i sastavlja parlamentarne dokumente, prati rasprave i govori na svojem jeziku izričito je priznato i u Poslovniku Parlamenta.

Svim građanima EU-a mora biti omogućeno da na jeziku svoje države čitaju zakonodavne akte koji se na njih odnose. Europski parlament je zato dužan, u svojoj ulozi suzakonodavca, na svim službenim jezicima osigurati besprijekornu jezičnu kakvoću zakona koje donosi

Europskim zakonodavstvom građanima Unije daje se pravo da prate rad Parlamenta, postavljaju pitanja i primaju odgovore na vlastitom jeziku.

Jezici koji su u uporabi u Europskom parlamentu

Kako smo daleko došli od kraja 50-ih godina 20. stoljeća kada se u institucijama Europskih zajednica govorilo samo četirima jezicima! Danas se u Europskom parlamentu koriste 24 službena jezika, što je golem jezični izazov.

Pristupanjem svake nove države članice Europskoj uniji, broj je službenih jezika porastao.

Službeni jezik EU-a od…

  • nizozemski, francuski, njemački, talijanski 1958
  • danski, engleski 1973
  • grčki 1981
  • portugalski, španjolski 1986
  • finski, švedski 1995
  • češki, estonski, mađarski, latvijski, litavski, malteški, poljski, slovački, slovenski 2004
  • bugarski, irski, rumunjski 2007
  • hrvatski 2013
  • Službeni jezici EU-a utvrđeni su uredbom koja se izmjenjuje nakon pristupanja svake nove članice kako bi se u nju uvrstio novi jezik. Svi službeni jezici imaju jednak status.


Ta 24 službena jezika čine ukupno 552 moguće kombinacije s obzirom na to da se sa svakog jezika može prevoditi na ostala 23 jezika. Kako bi odgovorio na taj izazov, Europski parlament osnovao je vrlo učinkovite službe za usmeno i pismeno prevođenje te provjeru pravnih tekstova. Uvedena su stroga pravila da bi te službe funkcionirale bez poteškoća, a troškovi ostali u razumnim granicama.

Prevođenje

Služba Europskog parlamenta za pismeno prevođenje omogućuje višejezičnu pisanu i elektroničku komunikaciju na svim službenim jezicima Europske unije. Ona ima ključnu ulogu u osiguravanju transparentnosti zakonodavnog i proračunskog postupka EU-a te približavanju EU-a njegovim građanima.

Glavna uprava za pismeno prevođenje zapošljava oko 1 140 osoba, među kojima je više od 600 prevoditelja te je jedan od najvećih poslodavaca te vrste u svijetu.

   Usmeno prevođenje

   Glavna je zadaća usmenih prevoditelja Europskog parlamenta da usmeno prenesu govore zastupnika EP-a na sve službene jezike te da to čine vjerodostojno i u realnom vremenu. Usluge usmenog prevođenja pružaju se tijekom svih višejezičnih sastanaka koje organiziraju službena tijela te institucije.

   U Glavnoj upravi za konferencijsku logistiku i usmeno prevođenje zaposleno je oko 270 usmenih prevoditelja te joj je u pričuvi na raspolaganju još oko 1500 vanjskih akreditiranih usmenih prevoditelja koje redovito poziva kako bi zadovoljila svoje potrebe.

   Višejezičnost - zakonodavni akti

   Zakonodavstvo koje donosi Europski parlament utječe na više od 447 milijuna osoba u 27 država i na 24 službena jezika: ono mora biti identično i što je moguće jasnije na svim jezicima. Provjeravanje jezične i zakonodavne kakvoće tekstova posao je pravnika lingvista u Parlamentu.

   Pravnici lingvisti zaposleni u Parlamentu jamče najveću moguću kakvoću zakonodavnih tekstova na svim jezicima EU-a tijekom cijeloga zakonodavnog postupka. Kako bi se zajamčilo prenošenje političke volje Parlamenta u zakonodavne tekstove visoke kakvoće, pravnici lingvisti sudjeluju u svim stadijima zakonodavnog postupka.

   Rad izvršava skupina koju čini 75 pravnika lingvista. Njihove su dužnosti:

   • savjetuju zastupnike i tajništva odbora o nacrtima i postupcima od početnih nacrta tekstova do završnog usvajanja na plenarnim sjednicama;
   • pripremaju i objavljuju zakonodavne tekstove koji se prosljeđuju Parlamentu na usvajanje u odborima i na plenarnim sjednicama, jamčeći pritom najvišu kakvoću svih raznih jezičnih inačica amandmana u izvješćima i neometani tijek postupka;
   • odgovorni su za tehničku pripremu amandmana podnesenih za plenarnu sjednicu te odgovornost za objavljivanje svih tekstova usvojenih na dan glasanja na plenarnoj sjednici;
   • finaliziraju zakonodavne akte u suradnji s pravnicima lingvistima Vijeća.