Nacionalni parlamenti u EU-u 

Ugovorom iz Lisabona prvi je puta utvrđena uloga nacionalnih parlamenata u okviru Europske unije. Nacionalni parlamenti mogu, primjerice, kontrolirati poštuje li se u nacrtima zakona EU-a načelo supsidijarnosti, mogu sudjelovati u reviziji ugovora EU-a ili ocjeni provedbe politika EU-a na području slobode, sigurnosti i pravde.

U Ugovoru iz Lisabona također je navedeno da Europski parlament i nacionalni parlamenti zajedno utvrđuju organizaciju i promicanje učinkovite i redovite međuparlamentarne suradnje unutar Unije.

Europski je parlament zato 2009. i 2014. usvojio rezolucije koje se izričito odnose na razvoj odnosa između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata.

Spajanje pravih ljudi u pravo vrijeme

Međuparlamentarna suradnja može imati mnogo različitih oblika. Predsjednici nacionalnih parlamenata i predsjednik Europskog parlamenta sastaju se svake godine i utvrđuju opće smjernice te suradnje.

Odbori za europske poslove nacionalnih parlamenata i zastupnici EP-a redovno se sastaju na Konferenciji odbora za europske poslove (COSAC). O politici vanjskih poslova ili pitanjima ekonomskog upravljanja temeljitije se raspravlja na nedavno uspostavljenim međuparlamentarnim konferencijama na kojima se sastaju članovi nadležnih odbora iz svih parlamenata.

Odbori Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata često pozivaju svoje kolege na rasprave o specifičnim prijedlozima EU-a. Osim toga, u cilju održavanja kontakata i rasprava o aktualnim pitanjima zastupnici Parlamenta imaju mogućnost organiziranja videokonferencija.

Glavni je cilj uvijek spojiti prave ljude s pravom temom, i to u pravo vrijeme.

Mreže za međuparlamentarnu suradnju

Europski parlament aktivno podupire dvije glavne mreže čija je svrha ostvarivanje lakše suradnje među parlamentima.

Međuparlamentarna razmjena informacija o EU-u (IPEX) omogućuje parlamentima Europske unije da razmjenjuju dokumente koji se odnose na EU.

Europski centar za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) služi kao informacijski kanal kojim parlamenti, kad god se za tim ukaže potreba, saznaju više o praksi i politikama u drugim državama članicama EU-a.