Nadzorne ovlasti 

Europski parlament ima niz nadzornih i kontrolnih ovlasti. One mu omogućavaju da nadzire rad drugih institucija, prati pravilnu upotrebu proračuna EU-a te da osigura odgovarajuću provedbu prava EU-a.

Europsko vijeće 

Predsjednik Europskog parlamenta ima pravo održati govor na početku svakog zasjedanja Europskog vijeća u kojem predstavlja stajalište Parlamenta o pitanjima o kojima će raspravljati čelnici država i vlada.

Nakon svakog sastanka na vrhu predsjednik Europskog vijeća predstavlja Parlamentu izvješće o rezultatima sastanka.

Uloga
Europsko vijeće sačinjavaju predsjednici država i vlada država članica Europske unije, njegov izabrani predsjednik koji se bira na mandat od dvije i pol godine koji se može jednom produljiti i predsjednik Europske komisije. Europsko vijeće utvrđuje opći politički smjer i prioritete Unije.

Vijeće EU-a 

Predsjednik Vijeća Europske unije na početku i kraju svakog šestomjesečnog predsjedanja sa zastupnicima Europskog parlamenta na plenarnoj sjednici raspravlja o programu Vijeća.

Zastupnici mogu podnositi Vijeću usmena i pisana pitanja te tražiti od njega da predloži nove politike.

Vijećem za vanjske poslove trajno predsjeda Visoki predstavnik za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. On ili njegov predstavnik sudjeluju na plenarnim raspravama o vanjskoj, sigurnosnoj i obrambenoj politici. Visoki predstavnik dvaput godišnje izvještava Europski parlament o tim politikama i njihovim financijskim posljedicama.

Uloga
Vijeće Europske unije drugo je zakonodavno tijelo EU-a. Sačinjavaju ga ministri država članica.

Europska komisija 

Europski parlament ima pravo odobravanja i razrješavanja dužnosti Europske komisije. Kandidati za povjerenika od 1994. dužni su sudjelovati na saslušanjima pred Europskim parlamentom. U skladu s Ugovorom iz Lisabona čelnici država EU-a predlažu kandidata za predsjednika Komisije uzimajući u obzir rezultate europskih izbora. Kandidata tada izabire EP.

EP može Komisiji izglasati nepovjerenje i u konačnici je razriješiti dužnosti. Dosada niti jedan od osam prijedloga za izglasavanje nepovjerenja koji je podnesen Parlamentu nije bio prihvaćen. Santerova Komisija odstupila je 1999. prije no što je Parlament tražio njezinu ostavku.

EP osigurava demokratski nadzor nad Komisijom koja mu redovito dostavlja izvješća, uključujući godišnje izvješće o aktivnostima EU-a i o izvršenju proračuna. Predsjednik Komisije jednom godišnje na plenarnoj sjednici drži govor o stanju Unije. Parlament redovito poziva Komisiju da predlaže nove politike, a Komisija je dužna odgovarati na usmena i pisana pitanja zastupnika EP-a.

Uloga
Europska komisija zaštitnica je ugovora i izvršno tijelo EU-a.

Sud 

Parlament može tražiti od Suda da poduzme mjere protiv Komisije ili Vijeća ako su djelovali protivno duhu prava EU-a.

Parlament zajedno s Vijećem može tražiti od Suda da osnuje specijalizirane sudove. Na primjer, Službenički sud Europske unije osnovan je 2005. s ciljem rješavanja sporova između EU-a i njegovih službenika.

Uloga
Sud je najviši sud za pitanja u vezi s pravom EU-a. Tumači i osigurava jednaku primjenu zakonodavstva EU-a u svim državama članicama.

Europska središnja banka 

Prije nego što Europsko vijeće imenuje predsjednika, potpredsjednika i izvršni odbor Europske središnje banke (ESB), ono se mora savjetovati s Parlamentom.

Predsjednik ESB-a na plenarnoj sjednici predstavlja godišnje izvješće banke i sudjeluje u redovnom monetarnom dijalogu s Odborom za ekonomsku politiku.

Uloga
Europska središnja banka zadužena je za provedbu monetarne politike u europodručju.

Europski revizorski sud 

Revizorski sud Vijeću i Europskom parlamentu predstavlja godišnje izvješće o prošlogodišnjem proračunu. Na temelju izvješća Parlament odlučuje o tome hoće li Komisiji odobriti razrješnicu za njezino upravljanje proračunom EU-a.

Prije nego što Vijeće imenuje članove Revizorskog suda, ono se mora savjetovati s Parlamentom.

Uloga
Revizorski sud revidira financije EU-a. Kao vanjski revizor doprinosi poboljšanju financijskog upravljanja EU-a i djeluje kao neovisni zaštitnik financijskih interesa građana EU-a.

Europski ombudsman 

Parlament izabire Europskog ombudsmana. Ombudsman izvještava Europski parlament o svom radu i zastupnicima predstavlja godišnje izvješće. U iznimnim okolnostima, na zahtjev Parlamenta Sud može razriješiti ombudsmana dužnosti. Ombudsman može samoinicijativno pokretati istrage.

Uloga
Europski ombudsman istražuje pritužbe zbog nepravilnosti u djelovanju institucija i tijela EU-a.

Predstavke, istražni odbori 

Svaki građanin EU-a, osoba koja ima boravište u jednoj od država članica EU-a, trgovačko društvo ili organizacija EU-a mogu podnijeti predstavku o zakonodavstvu EU-a Europskom parlamentu.

Parlament može osnovati istražne odbore radi istrage kršenja zakonodavstva EU-a od strane država članica.