Az alapvető jogok védelme az Unióban 

Az Európai Unió kölcsönös érdeket képviselő területeken együttműködő országok szövetsége, de egyúttal közös értékeket valló közösség is.

Az Unió alapját képező legfontosabb értékeket az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke rögzíti. Ezek:

  • az emberi méltóság tiszteletben tartása,
  • a szabadság,
  • a demokrácia,
  • az egyenlőség,
  • a jogállamiság és
  • az emberi jogok, többek között a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartása.

Az emberek jogainak tiszteletben tartása az EU egyik alapvető kötelezettsége. E jogokat az EU-nak – az uniós intézményeknek és minden egyes tagállamnak – tiszteletben kell tartania szakpolitikáik és programjaik megvalósítása során.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája meghatározza az Európai Unióban élő személyek személyes, állampolgári, politikai, gazdasági és szociális jogait.

A Charta kiegészíti a nemzeti rendszereket, de nem helyettesíti azokat. Ha egyének alapvető jogait nem tartják tiszteletben, akkor az adott ügyben nemzeti bíróságoknak kell dönteniük. Egyének az Emberi Jogok Európai Bíróságához is fordulhatnak, amely ítélkezik az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben rögzített polgári és politikai jogok megsértésének eseteiben. Egyedi esetekben, ha egy tagállam nem felel meg az uniós jognak, és megsérti valamely személy jogait, akkor az Európai Bizottság az Európai Unió Bíróságához is keresetet nyújthat be a tagállammal szemben.

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége az EU e területre szakosodott független szerve, amelynek megbízatása kiterjed a Chartában meghatározott jogok teljes körére.

Az Európai Parlament szerepe

Az Európai Parlament teljes mértékben elkötelezett az alapvető jogoknak az egész Unióban biztosítandó tiszteletben tartása mellett. 

Az európai parlamenti képviselők az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság munkája alapján az Európai Parlament plenáris ülésein megvitatják az alapvető jogok helyzetét az EU-ban,és erről, valamint az emberi jogoknak a tagállamokban biztosítandó védelmével kapcsolatos konkrét témákról állásfoglalásokat fogadnak el.

Az Európai Parlament az EU Tanácsával közösen jogszabályokat fogad el az alapvető jogok jobb védelme érdekében.

E jogszabályok egyik jó példája a hátrányos megkülönböztetés tilalma, valamint a munkahelyi egyenlő bánásmód biztosítása érdekében az Európai Parlament által elfogadott jogszabályegyüttes.

Egy másik fontos eredmény a magánélet védelme és annak biztosítása, hogy a személyes adatok kezelése az ezen alapvető jog védelme érdekében elfogadott uniós jogszabályok teljes körű tiszteletben tartásával történjen. 

A tagállamoknak ezeket a jogszabályokat nemzeti szinten alkalmazniuk kell.

Az utóbbi években az Európai Parlament egyre nagyobb szerepet vállal a jogállamisággal és a demokráciával kapcsolatos ügyekben. 2016-ben az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el, amelyben síkra szállt a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok tagállamokban és az uniós intézményekben tapasztalható helyzetével foglalkozó uniós mechanizmus létrehozásáért.