Az Európai Parlament politikai szervei 

Az Európai Parlamenten belül különböző politikai szervek felelnek a Parlament munkájának szervezéséért és a jogalkotás tervezéséért, vagy a Parlament eljárási szabályaiért, illetve az igazgatási, pénzügyi, személyzeti és szervezeti kérdésekért.

Az Elnökök Értekezlete

Az Elnökök Értekezlete az Európai Parlament politikai szerve, amelynek feladata

  • az Európai Parlament munkájáinak és a jogalkotási munka ütemezésének megszervezése,
  • a bizottságok és a küldöttségek feladatainak kijelölése, összetételük megállapítása,
  • az Európai Unió többi intézményével, a nemzeti parlamentekkel és harmadik országokkal való kapcsolattartás.

Az Elnökök Értekezlete készíti elő az Európai Parlament naptári ütemtervét, és a plenáris ülések napirendjét, valamint megállapítja a képviselők ültetési rendjét a plenáris ülésteremben.

Az Elnökök Értekezlete az Európai Parlament elnökéből és a képviselőcsoportok elnökeiből áll. Az Elnökök Értekezletének ülésein részt vesz egy független képviselő is, szavazati joggal azonban nem rendelkezik. Az Elnökök Értekezlete közös megegyezéssel vagy - az egyes képviselőcsoportok létszámától függő - súlyozott szavazással hozza meg határozatait.

Az Elnökök Értekezlete az Eljárási Szabályzat által ráruházott feladatokat látja el. Az Elnökök Értekezlete szervezi meg az Európai Parlament és szervei munkáját. Az Elnökök Értekezletének véleményét kikérik a jogalkotási munka ütemezésével, valamint az Európai Unió többi intézményével és szervével való kapcsolattartással kapcsolatos minden kérdésben. Az Elnökök Értekezlete rendes körülmények között havonta két alkalommal ül össze. Az Elnökök Értekezletének ülései nem nyilvánosak.

Az Elnökök Értekezletének üléseiről felvett jegyzőkönyveket az Európai Unió minden hivatalos nyelvére lefordítják, kinyomtatják és kiosztják a képviselők között. Az Elnökök Értekezlete tevékenységével kapcsolatban minden képviselőnek jogában áll kérdést feltenni.

Az Elnökök Értekezlete alkalmat ad minden képviselő számára, hogy a plenáris üléseken kívül eszmecserét folytasson egy meghívott személlyel, illetve előzetesen megismerje az Európai Bizottság által előterjesztett javaslatokat.

Az Elnökség 

Az Elnökség az Európai Parlament szabályszerű működéséért felelős szerv. Hatáskörébe tartozik az Európai Parlament előzetes költségvetésének felállítása és mindennemű hivatali, személyzeti és szervezeti kérdés rendezése.

Az Elnökség az Európai Parlament elnökéből, 14 alelnökéből és a Parlament által két és fél évre választott, tisztségében megújítható 5 quaestorból áll. Amennyiben az Elnökség határozathozatala során a szavazatok száma megegyezik, úgy az elnök szavazata dönt. A quaestorok tanácsadói szavazattal rendelkeznek.

Az Elnökség számos, a Parlament belső működésével kapcsolatos adminisztratív és pénzügyi feladatot lát el. Az Elnökség illetékességgel rendelkezik az Európai Parlament belső működésével összefüggő minden kérdésben. Az Elnökség kezeli az ülések lebonyolításával kapcsolatos kérelmeket, engedélyt adhat a bizottságok vagy a küldöttségek számára ahhoz, hogy a hagyományos parlamenti munkahelyeken kívül ülésezhessenek, és előkészíti a Parlament kiadásaira vonatkozó kimutatás előzetes tervezetét. Az Elnökség nevezi ki a Parlament főtitkárát, aki gondoskodik a Parlament hivatali szolgálatainak irányításáról, és megszabja a Főtitkárság összetételét és szervezeti felépítését. Az Elnökség általában havonta egyszer ülésezik.

Az Elnökség üléseiről felvett jegyzőkönyveket az Európai Unió minden hivatalos nyelvére lefordítják, kinyomtatják és kiosztják a képviselők között. Az Elnökség tevékenységével kapcsolatban minden képviselőnek jogában áll kérdést feltenni.

Az Elnökség határozza meg az Európai Parlamentben képviselt politikai pártok számára juttatandó összegeket.

A Quaestorok Kollégiuma

A Quaestorok Kollégiuma az Európai Parlament politikai szerve, amely a képviselőket közvetlenül érintő hivatali és pénzügyi kérdésekkel, valamint munkakörülményeikkel foglalkozik.

A quaestorok öten vannak, és az Elnökségben üléseznek. A quaestorokat az Európai Parlament választja meg, elnökének és 14 alelnökének megválasztását követően. A quaestorokat háromfordulós titkos többségi szavazással választják meg: az első két fordulóban a szavazatok abszolút többsége szükséges, a harmadik fordulóban elegendő a relatív többség. A quaestorok megbízása két és fél évre szól, és az Elnökségben tanácsadói szavazattal rendelkeznek.

A quaestorok feladata a képviselőket közvetlenül érintő hivatali és pénzügyi kérdések kezelése, például a felszerelések és az általános szolgáltatások rendelkezésükre állásának biztosítása. A quaestorok javaslatokat tehetnek az Elnökség által hozott bármely szabály módosítására vagy szövegének átfogalmazására. A quaestorok rendes körülmények között havonta egyszer ülnek össze.

A quaestorok tevékenységével kapcsolatban minden képviselőnek jogában áll kérdést feltennie.

A Bizottsági Elnökök Értekezlete

A Bizottsági Elnökök Értekezlete az Európai Parlament politikai szerve, amely a különböző parlamenti bizottságok közötti jobb együttműködést biztosítja.

A Bizottsági Elnökök Értekezlete az összes állandó és ideiglenes bizottság elnökéből áll és saját elnököt választ. A Bizottsági Elnökök Értekezlete rendes körülmények között havonta egyszer ül össze Strasbourgban, a plenáris ülések idején.

A bizottságok munkája és a plenáris üléshetek napirendjeinek összeállítása tárgyában a Bizottsági Elnökök Értekezlete ajánlásokat tehet az Elnökök Értekezlete számára. Két bizottság között az illetékességre vonatkozóan kialakult vita esetén a Bizottsági Elnökök Értekezlete tanácsot adhat az Elnökök Értekezlete számára. Az Elnökség és az Elnökök Értekezlete bizonyos feladatait átruházhatja a Bizottsági Elnökök Értekezletére.

A Küldöttségi Elnökök Értekezlete

A Küldöttségi Elnökök Értekezlete az Európai Parlament azon politikai testülete, amely összehangolja a Parlament 45 állandó küldöttségének munkáját.

Az Értekezlet biztosítja, hogy a küldöttségek hatékonyan működjenek együtt a Parlament más struktúráival. Rendes ülései fórumot adnak a küldöttségek előtt álló közös kérdések és kihívások megvitatására.

Az Értekezlet tagjai a Parlament 45 állandó küldöttségének és a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó három bizottság, a Külügyi Bizottság (AFET), a Fejlesztési Bizottság (DEVE) és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság (INTA) elnökei.

A 45 küldöttségi elnök közül választanak meg egyet az Értekezlet elnökéül, akinek megbízatása két és fél éves időtartamra, az Európai Parlament ötéves jogalkotási ciklusának felére szól.