Felügyeleti jogkör 

Az Európai Parlament felügyeleti és ellenőrző hatáskörökkel is rendelkezik. Ez lehetővé teszi, hogy más uniós intézmények munkáját ellenőrizze, figyelemmel kísérje az uniós költségvetés felhasználását, és biztosítsa az uniós jog megfelelő végrehajtását.

Az Európai Tanács 

Az Európai Parlament elnökének joga van az Európai Tanács valamennyi ülése elején felszólalni, ahol kifejtheti a Parlament álláspontját az állam- és kormányfők által megtárgyalandó témákról.

Az Európai Tanács elnöke minden egyes csúcstalálkozó után jelentést készít a Parlamentnek a találkozó eredményeiről.

Feladat
Az Európai Tanács az EU állam- és kormányfőiből, a két és fél évre megválasztott (egyszer újraválasztható) tanácsi elnökből és az Európai Bizottság elnökéből áll. A Tanács határozza meg az Unió általános politikai irányvonalait és prioritásait.

Az Európai Unió Tanácsa 

Az Európai Unió Tanácsának elnöke minden hat hónapos soros elnökség kezdetén és végén plenáris ülésen vitatja meg az európai parlamenti képviselőkkel az elnökség programját.

A külügyi tanács elnöki tisztjét állandó jelleggel az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője látja el. Ő vagy megbízottja minden védelmi, kül- és biztonságpolitikai kérdéssel foglalkozó plenáris vitán részt vesz. A főképviselő évente kétszer jelentést készít az Európai Parlamentnek a külpolitikáról és annak anyagi vonzatáról.

Feladat
Az Európai Unió Tanácsa az Unió másik jogalkotói szerve, tagjai a tagállamok miniszterei.

Európai Bizottság 

Az Európai Parlamentnek jogában áll az Európai Bizottság összetételét jóváhagyni és a testületet feloszlatni. 1994 óta a biztosjelölteket az Európai Parlament is meghallgatja. A Lisszaboni Szerződés értelmében az uniós állam- és kormányfők tesznek javaslatot a Bizottság elnökére, figyelembe véve az európai választások eredményeit. A jelöltről az Európai Parlament szavaz.

Az EP végső soron fel is oszlathatja a Bizottságot. Eddig a Parlament elé terjesztett nyolc bizalmatlansági indítvány egyikét sem fogadták el. 1999-ben a Santer vezette Bizottság még azelőtt leköszönt, hogy a Parlament lemondásra kényszerítette volna.

Az EP gyakorolja a Bizottság munkája felett a demokratikus ellenőrzést. A Bizottság rendszeres jelentéseket készít a Parlamentnek, többek között egy éves jelentést az EU tevékenységeiről és a költségvetés végrehajtásáról. Évente egyszer a Bizottság elnöke a plenáris ülés előtt beszámol az Európai Unió helyzetéről. A Parlament rendszeresen kéri a Bizottságot, hogy tegyen új jogszabályjavaslatokat. A Bizottságnak kötelessége az európai parlamenti képviselők szóbeli és írott kérdéseire válaszolni.

Feladat
Az Európai Bizottság a szerződések őre és az Európai Unió végrehajtó szerve.

Bíróság 

A Parlament felkérheti a Bíróságot, hogy a Bizottsággal vagy a Tanáccsal szemben is tegyen lépéseket, amennyiben valamilyen módon megsértik az uniós jog szellemét.

A Tanáccsal együtt a Parlament felkérheti az Európai Bíróságot különös hatáskörű törvényszékek létrehozására. Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke 2005-ben például azért jött létre, hogy az EU és közalkalmazottai közötti vitás ügyeket rendezze.

Feladat
Az uniós jog tekintetében az Európai Bíróság a legfelsőbb bíróság. A bíróság értelmezi az EU jogszabályait, és gondoskodik arról, hogy azokat minden tagállamban megfelelően alkalmazzák.

Európai Központi Bank 

Ahhoz, hogy a Tanács kinevezhesse az EKB elnökét, alelnökét és végrehajtó testületét, a Parlament jóváhagyása szükséges.

Az EKB elnöke plenáris ülésen ismerteti az bank éves jelentését és rendszeres párbeszédet folytat a gazdasági szakbizottsággal.

Feladat
Az EKB az euróövezet monetáris politikájáért felel.

Európai Számvevőszék 

A Számvevőszék ismerteti az előző év költségvetéséről készített éves jelentést a Tanáccsal és az Európai Parlamenttel. Ennek alapján a Parlament eldönti, hogy jóváhagyja-e, ahogy a Bizottság az EU költségvetésével gazdálkodott.

A Számvevőszék tagjainak kinevezése előtt a Tanácsnak konzultálnia kell a Parlamenttel.

Feladat
A Számvevőszék uniós pénzügyeket vizsgál. A Számvevőszék külső ellenőrként elősegíti az Unió pénzügyi gazdálkodásának javítását, és egyben az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek független őre.

Európai ombudsman 

A Parlament választja meg az európai ombudsmant, aki az Európai Parlamentnek számol be munkájáról és készít éves jelentést. Kivételes körülmények között a Parlament kérésére az Európai Bíróság elbocsáthatja hivatalából az ombudsmant.

Feladat
Az ombudsman az EU intézményei és szervei általi hivatali visszaélésekről szóló panaszokat vizsgálja ki. Lehetősége van saját kezdeményezésből is vizsgálatot indítania.

Petitions, committees of inquiry 

Az EU bármely polgára, lakosa, vállalata vagy szervezete benyújthat petíciót az Európai Parlamenthez az uniós joggal kapcsolatban.

A Parlament vizsgálóbizottságot hozhat létre, ha a képviselők szerint egy vagy több tagállam nem alkalmazza megfelelően az uniós jogszabályokat.