Pagrindinių teisių Sąjungoje apsauga 

Europos Sąjunga yra ir bendros svarbos srityse bendradarbiaujančių šalių sąjunga, ir tas pačias vertybes puoselėjanti bendrija.

Pagrindinės vertybės, kuriomis pagrįsta Europos Sąjunga, įtvirtintos Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje. Tai

  • pagarba žmogaus orumui,
  • laisvė,
  • demokratija,
  • lygybė,
  • teisinės valstybės principai ir
  • pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises.

Gerbti žmonių teises – vienas pagrindinių ES įsipareigojimų. Šias teises ES turi gerbti vykdydama politiką ir programas. Šis įsipareigojimas galioja ir ES institucijoms, ir kiekvienai valstybei narei.

Europos Sąjungos žmogaus teisių chartijoje išdėstytos visos asmeninės, pilietinės, politinės, ekonominės ir socialinės Europos Sąjungos gyventojų teisės.

Ši chartija papildo nacionalines sistemas, tačiau jų nepakeičia. Jei asmenų pagrindinių teisių nepaisoma, sprendimus šiuo klausimu priima nacionaliniai teismai. Asmenys taip pat gali kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą, kuris priima sprendimus dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įtvirtintų pilietinių ir politinių teisių pažeidimų. Ypatingais atvejais, kai valstybė narė nesilaiko ES teisės nuostatų ir pažeidžia asmens teises, Europos Komisija taip pat gali iškelti bylą valstybei narei Europos Sąjungos Teisingumo Teisme.

Europos Sąjungos žmogaus teisių agentūra yra speciali šioje srityje dirbanti ES įstaiga, kurios įgaliojimai apima visas Chartijoje apibrėžtas teises.

Europos Parlamento vaidmuo

Europos Parlamentas yra visapusiškai įsipareigojęs užtikrinti, kad visoje Sąjungoje būtų paisoma pagrindinių teisių.

Remdamiesi Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto darbu, per Europos Parlamento plenarines sesijas Parlamento nariai diskutuoja ir priima rezoliucijas dėl pagrindinių teisių padėties ES ir konkrečių su šių teisių apsauga valstybėse narėse susijusių klausimų.

Kartu su ES Taryba, Europos Parlamentas priima teisės aktus, kuriais siekiama geriau apsaugoti pagrindines teises.

Vienas geras tokių teisės aktų pavyzdžių – Europos Parlamento priimtų teisės aktų, kuriais draudžiama diskriminacija ir užtikrinama, kad su darbo vietose žmonėmis būtų elgiamasi vienodai, rinkinys.

Kitas svarbus laimėjimas buvo privatumo apsauga ir užtikrinimas, kad asmens duomenys būtų tvarkomi visapusiškai atsižvelgiant į Sąjungos teisės aktus, priimtus siekiant apsaugoti šią pagrindinę teisę.

Valstybės narės turi taikyti šiuos teisės aktus nacionaliniu lygmeniu.

Pastaraisiais metais Europos Parlamentas taip pat aktyviau dalyvauja sprendžiant klausimus, susijusius su teisinės valstybės principais ir demokratija. 2016 m. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje skatinama sukurti ES mechanizmą, susijusį su demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių padėtimi valstybėse narėse ir ES institucijose.