Daugiakalbystė Europos Parlamente 

Europos Parlamente visos oficialiosios kalbos yra vienodai svarbios: Parlamento dokumentai skelbiami visomis oficialiosiomis Europos Sąjungos (ES) kalbomis ir Europos Parlamento (EP) nariai turi teisę kalbėti bei rašyti bet kuria pasirinkta oficialiąja kalba. Be to, taip užtikrinama, kad visi asmenys galėtų susipažinti su Parlamento veikla ir ja domėtis.

Europos Sąjunga visuomet laikėsi nuomonės, kad didelė kultūrų ir kalbų įvairovė yra turtas.
Europos sutartyse įtvirtinta daugiakalbystė atspindi šią kultūrų ir kalbų įvairovę. Dėl daugiakalbystės ES institucijos yra prieinamesnės ES piliečiams ir skaidresnės, o tai būtina norint, kad ES demokratinė sistema sėkmingai veiktų.

Nuo kitų ES institucijų Europos Parlamentas skiriasi savo įsipareigojimu užtikrinti kuo didesnę daugiakalbystę. Kiekvienas ES pilietis turi teisę būti kandidatu rinkimuose į Europos Parlamentą. Būtų nepagrįsta reikalauti, kad EP nariai puikiai mokėtų vieną ar daugiau dažnai vartojamų kalbų, pvz., prancūzų ar anglų kalbą. Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėse aiškiai pripažįstama kiekvieno nario teisė savo kalba skaityti ir rengti Parlamento dokumentus, sekti diskusijas ir pasisakyti.

Visiems ES piliečiams turi būti sudaryta galimybė perskaityti jiems svarbius teisės aktus jų šalies kalba. Europos Parlamento, kaip vienos iš teisėkūros institucijų, pareiga taip pat yra užtikrinti, kad visų jo priimamų teisės aktų kalba visomis oficialiomis kalbomis būtų nepriekaištinga.

Pagal ES teisės aktus europiečiai turi teisę domėtis Parlamento darbu, užduoti klausimus ir gauti atsakymus savo kalba.

Europos Parlamente vartojamos kalbos

Kiek daug visko įvyko nuo XX a. 6-ojo dešimtmečio pabaigos, kai Europos Bendrijų institucijose buvo kalbama tik keturiomis kalbomis. Šiandien Europos Parlamente vartojamos net 24 oficialios kalbos – tai didžiulis kalbinis iššūkis.

Kiekvieną kartą į ES įstojus valstybei narei, oficialių kalbų skaičius išaugdavo.

Oficialios ES kalbos nuo...

 • 1958: olandų, prancūzų, vokiečių, italų,
 • 1973: danų, anglų,
 • 1981: graikų,
 • 1986: portugalų, ispanų,
 • 1995: suomių, švedų,
 • 2004: čekų, estų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, slovakų, slovėnų, vengrų,
 • 2007: bulgarų, airių, rumunų,
 • 2013: kroatų.

Oficialios ES kalbos nustatytos reglamente, kuris į ES įstojus naujai šaliai iš dalies pakeičiamas pridedant naujas oficialias kalbas. Visoms oficialioms kalboms suteiktas vienodas statusas.

24 oficialios kalbos reiškia, kad iš viso įmanomos 552 kalbų kombinacijos, nes kiekviena kalba gali būti verčiama į 23 kitas kalbas. Siekdamas susidoroti su šiuo iššūkiu Europos Parlamentas sukūrė labai efektyvias vertimo žodžiu, vertimo raštu ir teisinių tekstų tikrinimo tarnybas. Buvo nustatytos labai griežtos taisyklės, kuriomis užtikrinama, kad šios tarnybos veiktų sklandžiai, o išlaidos nebūtų per didelės.

Vertimas raštu

Europos Parlamento vertimo raštu tarnyba sudaro sąlygas daugiakalbei rašytinei ir elektroninei komunikacijai visomis oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis. Ji atlieka nepaprastai svarbų vaidmenį užtikrinant ES teisėkūros ir biudžeto proceso skaidrumą ir priartinant ES prie jos piliečių.

Vertimo raštu generaliniame direktorate dirba apie 1140 darbuotojų, iš jų daugiau nei 600 yra vertėjai. Jis yra vienas iš didžiausių tokio pobūdžio darbdavių pasaulyje.

   Vertimas žodžiu

   Pagrindinė Europos Parlamento vertėjų žodžiu užduotis – tiksliai ir realiu laiku žodžiu perteikti EP narių sakomas kalbas į visas oficialias kalbas. Vertimo žodžiu paslaugos teikiamos per visus oficialių institucijos organų rengiamus posėdžius, kuriuose kalbama keliomis kalbomis.

   Europos Parlamento Konferencijų logistikos ir vertimo žodžiu generaliniame direktorate dirba apie 270 etatinių vertėjų žodžiu; jis taip pat naudojasi 1500 akredituotų išorės vertėjų žodžiu, kurie labai dažnai iškviečiami, atsižvelgiant į poreikius, rezervu.

   Daugiakalbystė. Įstatymo galią turintys teisės aktai

   Europos Parlamento priimti teisės aktai turi poveikį daugiau nei 447 mln. žmonių, gyvenančių 27 šalyse ir kalbančių 24 oficialiosiomis kalbomis: visomis kalbomis jie turi būti identiški ir kiek įmanoma aiškesni. Tekstų kalbinę ir teisinę kokybę tikrina Parlamento teisininkai lingvistai.

   Parlamento teisininkai lingvistai visos teisėkūros procedūros metu užtikrina aukščiausią teisėkūros tekstų kokybę visomis ES kalbomis. Siekdami užtikrinti, kad Parlamento politinė valia būtų išreikšta aukštos kokybės teisėkūros tekstuose, teisininkai lingvistai dalyvauja visuose teisėkūros procedūros etapuose.

   Darbą atlieka 75 teisininkų lingvistų komanda. Visų pirma jie:

   • teikia EP nariams ir komitetų sekretoriatams patarimus dėl tekstų rengimo ir procedūrų nuo tekstų rengimo pradžios iki galutinio jų priėmimo plenariniame posėdyje;
   • rengia ir skelbia teisėkūros tekstus, kurie turi būti priimti Parlamento komitetuose arba plenariniame posėdyje, ir užtikrina aukščiausią pranešimuose pateikiamų pakeitimų variantų įvairiomis kalbomis kokybę bei sklandžią procedūros eigą;
   • yra atsakingi už techninį plenariniam posėdžiui pateiktų pakeitimų rengimą ir už visų tekstų, kurie buvo priimti balsuojant per plenarinį posėdį, paskelbimą;
   • atlieka galutinę įstatymo galią turinčių aktų peržiūrą kartu su Tarybos teisininkais lingvistais.