Europos Parlamento komitetai 

Kad pasirengtų Parlamento plenariniams posėdžiams, Parlamento nariai susiskirstę įvairiais specializuotais nuolatiniais komitetais. Parlamente yra 20 komitetų. Komitetą sudarančių Parlamento narių skaičius svyruoja nuo 25 iki 88; komitetai turi savo pirmininką, biurą ir sekretoriatą.

Politinė komitetų sudėtis atspindi plenarinės asamblėjos politinę sudėtį. Komitetai rengia, iš dalies keičia ir priima pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų ir pranešimų savo iniciatyva.

Jie svarsto Komisijos ir Tarybos pasiūlymus ir prireikus rengia pranešimus, kuriuos ketinama pristatyti plenariniame posėdyje.

Parlamentas taip pat gali steigti laikinuosius komitetus specifiniais klausimais ir tyrimo komitetus Bendrijos teisės pažeidimams ar netinkamo Bendrijos teisės taikymo atvejams tirti.