Europos Parlamento politiniai organai 

Europos Parlamente veikia įvairūs politiniai organai, atsakingi už Parlamento veiklos organizavimą ir teisėkūros planavimą arba už Parlamento taisykles, taip pat administracinius, finansinius, personalo ir organizacinius klausimus.

Pirmininkų sueiga

Pirmininkų sueiga – Europos Parlamento politinis organas, atsakingas už:

  • EP darbų organizavimą ir teisės aktų leidybos programos rengimą;
  • komitetų ir delegacijų pasiskirstymą kompetencijos sritimis ir už jų sudėtį;
  • ryšius su kitomis Europos sąjungos institucijomis, atskirų šalių parlamentais ir trečiosiomis šalimis.

Pirmininkų sueiga sudaro Parlamento darbo grafiką, plenarinių sesijų darbotvarkes ir paskirsto Parlamento narių vietas posėdžių salėje.

Pirmininkų sueigą sudaro Parlamento Pirmininkas ir frakcijų pirmininkai. Be to, jos posėdžiuose dalyvauja vienas nepriklausomų Parlamento narių atstovas, neturintis teisės balsuoti. Pirmininkų sueiga priima sprendimus bendru sutarimu arba balsuojant. Balsų svorį lemia kiekvienos frakcijos narių skaičius.

Pirmininkų sueiga vykdo Darbo tvarkos taisyklėse jai numatytas užduotis. Ji organizuoja Europos Parlamento ir jo organų darbą. Su ja tariamasi dėl visų su teisės aktų leidybos programos rengimu susijusių klausimų ir dėl ryšių su kitais Europos Sąjungos organais ir institucijomis. Paprastai Pirmininkų sueiga posėdžiauja du kartus per mėnesį. Jos posėdžiai nėra vieši.

Pirmininkų sueigos posėdžių protokolai verčiami į oficialiąsias kalbas, spausdinami ir išdalijami visiems Parlamento nariams. Visi Parlamento nariai gali užduoti klausimų dėl Pirmininkų sueigos darbo.

Pirmininkų sueiga suteikia visiems Parlamento nariams galimybę ne plenarinių posėdžių metu pasikeisti nuomonėmis su pakviestais asmenimis arba visų pirma susipažinti su Europos Komisijos pateiktais pasiūlymais.

Biuras 

Pagal Darbo tvarkos taisykles Biuras yra Europos Parlamento vadovybės organas. Jis yra kompetentingas parengti pirminį Europos Parlamento įplaukų ir išlaidų sąmatos projektą ir spręsti visus administracinius, personalo ir organizacinius klausimus

Biurą sudaro Europos Parlamento Pirmininkas, 14 jo pavaduotojų ir penki kvestoriai, Parlamento renkami dvejų su puse metų kadencijai, kurią galima pratęsti. Jei per Biuro diskusijas balsuojant surenkamas vienodas balsų skaičius, Pirmininkas turi lemiamą balsą. o kvestoriai – patariamąjį balsą.

Biuras vykdo daugelį administracinių ir finansinių Parlamento vidaus uždavinių. Jis atsakingas už visus su Parlamento vidaus veikla susijusius klausimus. Biuras sprendžia dėl visų su posėdžių eiga susijusių prašymų, gali suteikti leidimus rengti komitetų arba delegacijų posėdžius kitose nei įprasta darbo vietose ir rengia pirminį Parlamento išlaidų sąmatos projektą. Biuras skiria Parlamento generalinį sekretorių, kuris vadovauja Parlamento administracijai (administracijos skyriams), ir nustato Generalinio sekretoriato organizacinę struktūrą ir sudėtį. Biuras paprastai posėdžiauja kartą per mėnesį.

Biuro posėdžių protokolai verčiami į oficialiąsias kalbas, spausdinami ir išdalijami visiems Parlamento nariams. Visi Parlamento nariai gali užduoti klausimų dėl Biuro darbo.

Biuras sprendžia dėl Europos Parlamente atstovaujamoms politinėms partijoms skiriamų asignavimų dydžio.

Kvestorių kolegija

Kvestorių kolegija – Europos Parlamento organas, atsakingas už tiesiogiai su Parlamento nariais susijusius administracinius ir finansinius klausimus bei jų darbo sąlygas.

Kvestorių yra šeši jie yra ir Biuro nariai. Europos Parlamentas renka kvestorius išrinkęs Pirmininką ir 14 jo pavaduotojų. Kvestoriai renkami slapta balsų daugumos sistema trimis etapais: dviem pirmaisiais etapais reikalaujama absoliučios balsų daugumos, o paskutiniu etapu užtenka santykinės daugumos. Jų kadencijos trukmė yra dveji su puse metų; Biure jie turi patariamąjį balsą.

Kvestoriai įpareigoti spręsti tiesiogiai su Parlamento nariais susijusius administracinius ir finansinius klausimus, pvz., dėl jiems suteikiamos įrangos ir jiems taikomų bendrųjų paslaugų. Jie gali visų Biuro priimtų nuostatų pakeitimų arba pasiūlyti peržiūrėti tekstus. Paprastai kvestoriai posėdžiauja kartą per mėnesį.

Visi Parlamento nariai gali užduoti klausimų dėl kvestorių darbo.

Komitetų pirmininkų sueiga

Komitetų pirmininkų sueiga – tai Europos Parlamento politinis organas, užtikrinantis geresnį skirtingų Parlamento komitetų bendradarbiavimą.

Komitetų pirmininkų sueigą sudaro visų nuolatinių ir laikinųjų komitetų pirmininkai. Ji išsirenka savo pirmininką. Komitetų pirmininkų posėdžiai paprastai vyksta kartą per mėnesį Strasbūre, plenarinių sesijų metu.

Komitetų pirmininkų sueiga gali teikti Pirmininkų sueigai rekomendacijas dėl komitetų darbo ir dėl sesijų laiko darbotvarkės sudarymo. Be to, ji gali patarti Pirmininkų sueigai dviejų komitetų nesutarimo dėl kompetencijos sričių atveju. Biuras ir Pirmininkų sueiga gali pavesti Komitetų pirmininkų sueigai tam tikras užduotis.

Delegacijų pirmininkų sueiga

Delegacijų pirmininkų sueiga - tai Europos Parlamento politinis organas, koordinuojantis 45 nuolatinių šios institucijos delegacijų darbą.

Delegacijų pirmininkų sueiga užtikrina, kad delegacijos dirbtų veiksmingai ir savo veiklą koordinuotų su kitų Parlamento padalinių veikla. Reguliariai vykstančiuose jos posėdžiuose aptariami bendri delegacijų klausimai ir iššūkiai.

Sueigos nariai yra 45 nuolatinių Parlamento delegacijų ir 3 komitetų, nagrinėjančių tarptautinių santykių klausimus, t. y. Užsienio reikalų (AFET), Vystymosi (DEVE) ir Tarptautinės prekybos (INTA) komitetų, pirmininkai.

Delegacijų pirmininkų sueigai pirmininkauti išrenkamas vienas iš 45 delegacijų pirmininkų. Pirmininko kadencija trunka dvejus su puse metų, t. y. pusę Europos Parlamento penkerių metų kadencijos.