Biudžetinės galios 

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Europos Parlamentas dalijasi su Europos Sąjungos Taryba įgaliojimais priimti sprendimus dėl viso metinio ES biudžeto ir jo nuomonė yra lemiama.

Biudžetinė procedūra

Procedūroje dalyvaujančios institucijos:
 • Europos Parlamentas 
 • Europos Komisija 
 • Europos Sąjungos Taryba 
 1. Iki rugsėjo 1 d.

  Trumpas aprašas: Biudžeto projektas

  1. Europos Komisija  parengia biudžeto projektą  
  2. Biudžeto projektas pateikiamas:   
   • Europos Sąjungos Taryba  (ją sudaro 27 valstybių narių ministrai )
   • Europos Parlamentas 

  Išsamus aprašas: Biudžeto projektas

  Kasmet iki liepos 1 d. visos ES institucijos parengia savo biudžeto projekto sąmatas.

  Komisija sujungia šias sąmatas, sudaro metinį biudžeto projektą ir pateikia jį Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip rugsėjo 1 d.

 2. Iki spalio 1 d.

  Trumpas aprašas: Tarybos pozicija

  •   Tarybos veiksmai: Tarybos pozicija perduodama Parlamentui
  • Parlamento veiksmai: vidaus diskusijos dėl biudžeto projekto. Išvados pateikiamos Biudžeto komitetui

  Išsamus aprašas: Tarybos pozicija

  Taryba patvirtina savo poziciją dėl biudžeto projekto ir iki spalio 1 d. pateikia ją Parlamentui, nurodydama šios pozicijos priežastis.

  Tuo pat metu Parlamento komitetai svarsto biudžeto projektą ir pateikia savo nuomones už Parlamento pozicijos parengimą atsakingam Biudžeto komitetui.

 3. ≤ 42 d.

  Trumpas aprašas: Parlamento pozicija

  1.   Biudžeto komitetas turi parengti Parlamento poziciją.  
  2.   Europos Parlamentas  perduodama Tarybos pozicija ir Biudžeto komiteto pozicija.
  3. Parlamento nariai balsuoja dėl pozicijos, kurią parengė Biudžeto komitetas, ir visų pateiktų pakeitimai .  
  4. Parlamento pozicija . Jei Parlamentas iš dalies keičia projektą, jis perduodamas Tarybai  

  Išsamus aprašas: Parlamento pozicija

  Parlamentui skirtos 42 dienos, per kurias jis turi patvirtinti Tarybos poziciją arba absoliučia savo narių dauguma ją pakeisti. Paprastai per spalio mėn. plenarinį posėdį Europos Parlamento nariai balsuoja dėl pozicijos, kurią parengė Biudžeto komitetas, ir dėl visų pateiktų pakeitimų.

  Jeigu Parlamentas pritaria Tarybos pozicijai arba atsisako pareikšti poziciją, laikoma, kad biudžetas priimtas. Tačiau paprastai Parlamentas patvirtina pakeitimus ir pakeistas tekstas perduodamas Tarybai. Tokiu atveju Parlamento pirmininkas nedelsdamas sušaukia Taikinimo komiteto posėdį. Jeigu per dešimt dienų Taryba praneša, kad ji patvirtino visus Parlamento pakeitimus, komitetas į posėdį nesirenka.

 4. ≤ 21 d.

  Trumpas aprašas: Taikinimas

  1.   Taikinimo komitetas (jį sudaro 27 Tarybos atstovai ir 27 EP atstovai ) turi pasiekti susitarimą  
  2.   Parengiamas bendras tekstas  

  Išsamus aprašas: Taikinimas

  Taikinimo komitetas, sudarytas iš Tarybos atstovų ir tokio paties skaičiaus Parlamentui atstovaujančių narių, turi 21 dieną, kad galėtų pasiekti susitarimą dėl bendro teksto.

 5. ≤ 14 d.

  Trumpas aprašas: Tvirtinimas

  Jei dėl bendro teksto susitariama   Europos Parlamentas  ir   Europos Sąjungos Taryba  per 14 dienų turi jį patvirtinti.

  Išsamus aprašas: Tvirtinimas

  Jeigu Taikinimo komitetas susitaria dėl bendro teksto, Parlamentas ir Taryba per 14 dienų turi jį patvirtinti. Tuomet Parlamento pirmininkas pasirašo biudžetą ir paskelbia, kad jis galutinai priimtas.

  Jeigu per taikinimo procedūrą nepavyksta susitarti arba jeigu Parlamentas atmeta bendrą tekstą, Komisija pateikia naują biudžeto projektą. Jeigu bendrą tekstą atmeta Taryba, Parlamentas vis dar gali nuspręsti jį patvirtinti.

Daugiametė finansinė programa

Parlamento ir Tarybos sprendimai dėl metinių išlaidų ir įplaukų turi būti priimti paisant metinių išlaidų ribų, nustatytų ES ilgalaikiame finansiniame plane – daugiametėje finansinėje programoje, dėl kurios deramasi kartą per septynerius metus.

Biudžeto kontrolė

Kai tik ES biudžetas patvirtinamas, Europos Komisija privalo užtikrinti jo vykdymą (kitos institucijos atsakingos už savo administracinius biudžetus).

Europos Parlamentas, kaip tiesiogiai išrinkta institucija, atstovaujanti ES mokesčių mokėtojams, vykdo demokratinę priežiūrą, siekdamas užtikrinti, kad Komisija ir kitos institucijos tinkamai tvarkytų Europos lėšas.

Parlamentas, gavęs Europos Sąjungos Tarybos rekomendaciją, nusprendžia, ar bus patvirtinama, kad biudžetas įvykdytas, t. y. galutinai pritaria tam, kaip konkrečių metų biudžetas buvo vykdomas.

Parlamentas priima sprendimą Biudžeto kontrolės komitetui atidžiai išanalizavus Komisijos atitinkamų metų finansines sąskaitas ir veiklos ataskaitą. Jis taip pat atsižvelgia į Audito Rūmų metinę ataskaitą ir į Komisijos atsakymus į konkrečius Europos Parlamento narių klausimus.

Parlamentas taip pat gali pateikti rekomendacijų Komisijai dėl biudžeto vykdymo. Parlamento prašymu Komisija privalo pranešti, kokių priemonių ji ėmėsi atsižvelgusi į pastabas ir komentarus.

Procedūra užbaigiama pavirtinus, kad biudžetas įvykdytas, atidėjus tokį sprendimą arba atsisakius jį priimti.

Panašiu būdu Parlamentas tvirtina kitų institucijų sąskaitas ir savo administracinį biudžetą.