Priežiūros galios 

Europos Parlamentas turi plačias priežiūros ir kontrolės galias. Jis prižiūri kitų institucijų veiklą ir ES biudžeto lėšų panaudojimą bei užtikrina, kad būtų tinkamai laikomasi ES teisės aktų.

Europos Vadovų Taryba 

Europos Parlamento pirmininkas turi teisę tarti žodį kiekvieno Europos Vadovų Tarybos susitikimo pradžioje ir išdėstyti Parlamento poziciją dėl temų, kurias ketina aptarti valstybių ir vyriausybių vadovai.

Po kiekvieno aukščiausiojo lygio susitikimo Europos Vadovų Tarybos pirmininkas pateikia Parlamentui ataskaitą apie susitikimo rezultatus.

Vaidmuo
Europos Vadovų Tarybą sudaro Europos Sąjungos valstybių ir vyriausybių vadovai, jos pirmininkas (renkamas dvejiems su puse metų, jo kadencija gali būti pratęsta vieną kartą) ir Europos Komisijos pirmininkas. Europos Vadovų Taryba nustato Sąjungos bendrąsias politines gaires ir prioritetus.

ES Taryba 

Kiekvieno šešių mėnesių pirmininkavimo laikotarpio pradžioje ir pabaigoje Europos Sąjungos Tarybos pirmininkas plenariniame posėdyje aptaria savo programą su EP nariais.

EP nariai Tarybai gali pateikti klausimus raštu ir žodžiu ir prašyti jos inicijuoti naujas politikos kryptis.

Užsienio reikalų tarybai nuolat pirmininkauja Vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai. Jis (ji) dalyvauja visose plenarinėse diskusijose dėl užsienio, saugumo arba gynybos politikos. Du kartus per metus vyriausiasis įgaliotinis praneša Europos Parlamentui apie šias politikos sritis ir jų finansinius aspektus.

Vaidmuo
Europos Sąjungos Taryba yra kita Sąjungos teisėkūros institucija. Ją sudaro valstybių narių ministrai.

Europos Komisija 

Europos Parlamentas turi teisę patvirtinti ir atstatydinti Europos Komisiją. Nuo 1994 m. paskirtieji Komisijos nariai taip pat turi dalyvauti Europos Parlamento rengiamuose klausymuose. Pagal Lisabonos sutartį valstybių narių vadovai siūlo Komisijos pirmininko kandidatūrą atsižvelgdami į Europos Parlamento rinkimų rezultatus. EP renka Komisijos pirmininką.

Europos Parlamentas gali pareikšti nepasitikėjimą Komisija ir ją atstatydinti.1999 m. J. Santero vadovaujama Komisija atsistatydino prieš Parlamentui priverčiant ją tai padaryti.

Europos Parlamentas užtikrina Komisijos demokratinę priežiūrą. Komisija reguliariai teikia ataskaitas Parlamentui, įskaitant metinę ES veiklos ataskaitą ir biudžeto įvykdymo ataskaitą. Kartą per metus Komisijos pirmininkas plenariniame posėdyje pasako kalbą apie Sąjungos padėtį. Parlamentas reguliariai ragina Komisiją inicijuoti naujas politikos kryptis, be to, Komisija turi atsakyti į EP narių klausimus raštu ir žodžiu.

Vaidmuo
Europos Komisija yra Sutarčių sergėtoja ir ES vykdomosios valdžios institucija.

Teisingumo Teismas 

Parlamentas gali prašyti Teisingumo Teismo imtis veiksmų prieš Komisiją arba Tarybą, jei jų veiksmai prieštarauja ES teisės esmei.

Parlamentas kartu su Taryba gali paprašyti Teisingumo Teismo įsteigti specializuotus teismus. Pavyzdžiui, Europos Sąjungos tarnautojų teismas įsteigtas 2005 m. ES ir jos tarnautojų ginčams spręsti.

Vaidmuo
Teisingumo Teismas yra aukščiausiasis teismas su ES teise susijusioms byloms nagrinėti. Jis aiškina ES teisę ir užtikrina vienodą jos taikymą visose valstybėse narėse.

Europos Centrinis Bankas 

Europos Vadovų Taryba skirdama Europos Centrinio Banko (ECB) pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir Vykdomąją valdybą privalo konsultuotis su Europos Parlamentu.

ECB pirmininkas pristato banko metinę ataskaitą plenariniame posėdyje ir dalyvauja nuolatiniame dialoge pinigų politikos klausimais su Ekonomikos komitetu.

Vaidmuo
ECB yra atsakingas už pinigų politikos vykdymą euro zonoje.

Europos Audito Rūmai 

Audito Rūmai pristato metinę ankstesnių metų biudžeto ataskaitą Tarybai ir Europos Parlamentui. Remdamasis šia ataskaita Parlamentas sprendžia, ar Komisija tinkamai įvykdė ES biudžetą.

Skirdama Audito Rūmų narius Taryba privalo konsultuotis su Europos Parlamentu.

Vaidmuo
Audito Rūmai atlieka ES finansų auditą. Būdami išoriniu auditoriumi, Audito Rūmai padeda tobulinti ES finansų valdymą ir veikia kaip nepriklausomas Europos Sąjungos piliečių finansinių interesų sergėtojas.

Europos ombudsmenas 

Parlamentas renka Europos ombudsmeną. Ombudsmenas atsiskaito už savo veiklą Europos Parlamentui ir pristato metinį pranešimą apie savo veiklą EP nariams. Išskirtinėmis aplinkybėmis Teisingumo Teismas Parlamento prašymu gali atleisti ombudsmeną iš pareigų. Ombudsmenas gali pradėti tyrimus savo iniciatyva.

Vaidmuo
Europos ombudsmenas nagrinėja skundus dėl netinkamo administravimo atvejų ES institucijose ir įstaigose.

Petitions, committees of inquiry 

Bet kuris ES pilietis, gyventojas, įmonė ar organizacija gali pateikti peticiją Europos Parlamentui dėl ES teisės.

Parlamentas taip pat gali sudaryti tyrimo komitetą valstybių narių daromiems ES teisės pažeidimams tirti.