Pamattiesību aizsardzība Savienībā 

Eiropas Savienība ir gan valstu apvienība, kur valstis sadarbojas savstarpēju interešu jomās, gan vērtību kopiena.

Galvenās vērtības, pamatojoties uz kurām ir dibināta Savienība, ir noteiktas Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā. Tās ir:

  • cilvēka cieņas neaizskaramība,
  • brīvība,
  • demokrātija,
  • vienlīdzība,
  • tiesiskums un
  • cilvēktiesību, tostarp minoritāšu tiesību, ievērošana.

Cilvēku tiesību ievērošana ir viens no ES galvenajiem pienākumiem. Šīs tiesības ir jāievēro Eiropas Savienībai, piemērojot politiku un programmas, ES iestādēm un katrai dalībvalstij.

Eiropas Savienības Pamattiesību hartā ir noteiktas visas ES iedzīvotāju personiskās, pilsoniskās, politiskās, ekonomiskās un sociālās tiesības.

Harta papildina, bet neaizvieto valstu sistēmas. Ar personu pamattiesību neievērošanu saistīti jautājumi ir jāizlemj valstu tiesām. Personas var arī vērsties Eiropas Cilvēktiesību tiesā, kas izskata sūdzības par Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā noteikto pilsonisko un politisko tiesību pārkāpumiem. Atsevišķos gadījumos, kad dalībvalsts neievēro ES tiesību aktus un pārkāpj kāda tiesības, Eiropas Komisija var arī iesūdzēt dalībvalsti Eiropas Savienības Tiesā.

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra ir Eiropas Savienības specializēta neatkarīga iestāde šajā jomā, un tās pilnvaras aptver visas Hartā noteiktās tiesības.

Eiropas Parlamenta loma

Eiropas Parlaments stingri atbalsta pamattiesību ievērošanu visā Savienībā.

Pēc Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas veiktā sagatavošanas darba Eiropas Parlamenta deputāti plenārsēdēs apspriež un pieņem rezolūcijas par situāciju pamattiesību jomā ES un konkrētiem jautājumiem, kas attiecas uz šo tiesību aizsardzību dalībvalstīs.

Eiropas Parlaments kopā ar ES Padomi pieņem tiesību aktus, lai uzlabotu pamattiesību aizsardzību.

Šajā ziņā labs piemērs ir tiesību aktu kopums, ko Eiropas Parlaments pieņēmis, lai aizliegtu diskrimināciju un nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret cilvēkiem darbā.

Vēl viens svarīgs sasniegums ir privātuma aizsardzība un personas datu apstrādes veikšana, pilnībā ievērojot Savienības tiesību aktus, kas pieņemti, lai aizsargātu šīs pamattiesības. 

Dalībvalstīm šie tiesību akti jāpiemēro valsts līmenī.

Pēdējos gados Eiropas Parlaments arī vairāk iesaistās tiesiskuma un demokrātijas jautājumu risināšanā. Eiropas Parlaments 2016. gadā pieņēma rezolūciju, atbalstot ES mehānisma izveidi attiecībā uz stāvokli demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību jomā dalībvalstīs un ES iestādēs.