Atbalsts demokrātijai visā pasaulē 

Sudan 

Eiropas Parlaments atbalsta demokrātiju visā pasaulē.

Aktīvs atbalsts Eiropas Savienības starptautiskajiem demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanas centieniem ir viens no Eiropas Parlamenta galvenajiem pienākumiem, kas noteikti ES dibināšanas līgumos.

Šis darbs dod labumu arī ES iedzīvotājiem, kas var justies drošāk godīgākā un stabilākā pasaulē.

Īpaša grupa

Eiropas Parlaments ir izveidojis īpašu Eiropas Parlamenta deputātu grupu, kas pārrauga Parlamenta darbu demokrātijas jomā aiz ES robežām.

Šī grupa, kurā ietilpst vairāku attiecīgu komiteju priekšsēdētāji, nodrošina, ka visi viņu kolēģu centieni šajā jomā ir saskaņoti un efektīvi.

Vēlēšanu novērošana

Ņemot vērā, ka vēlēšanas veido demokrātiju un palielina sabiedrības uzticēšanos iestādēm, Eiropas Parlaments ir apņēmies atbalstīt brīvas un taisnīgas vēlēšanas.

Parlaments vairāk nekā 30 gadus novēro vēlēšanas valstīs ārpus ES. Vairāk nekā 170 vēlēšanu īstermiņa novērošanas delegācijas ir devušās uz dažādām valstīm visā pasaulē.

Daudzas no šīm misijām papildina ES un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas organizētos ilgtermiņa novērošanas projektus.

Eiropas Parlamenta deputātiem, kas iesaistās vēlēšanu novērošanā, ir praktiskas zināšanas par politiskām kampaņām un vēlēšanu procesiem. Tas nodrošina galīgā novērtējuma ticamību un pamanāmību.

Starpniecība un dialoga veicināšana

ES cenšas novērst konfliktus pirms to rašanās, iejaukties krīžu saasināšanās gadījumos un atbalstīt mieru un demokrātiju pēckonfliktu periodā.

Eiropas Parlamenta deputāti palīdz īstenot šos centienus:

  • uzņemoties starpnieka lomu starp ārvalstu parlamentu deputātiem,
  • palīdzot politiskajām partijām novērst konfliktus,
  • veicinot starppartiju dialogu un panākot vienprātību,
  • organizējot uz starpniecību un konfliktu novēršanu vērstus starptautiskus pasākumus.

Citu parlamentu stiprināšana

Eiropas Parlaments nodrošina programmas parlamentiem un parlamentāriešiem visā pasaulē.

Atbalsta programmas ir vērstas uz ES kaimiņvalstīm un dažām Āfrikas, Āzijas un Latīņamerikas valstīm, kā arī reģionālajiem parlamentiem.

Programmu mērķi ir:

  • stiprināt parlamentu galvenās funkcijas — pārstāvēt pilsoņus, pārraudzīt valdību un pieņemt tiesību aktus,
  • reformēt parlamentārās iestādes,
  • dalīties ar parlamentāro paraugpraksi.

Eiropas Parlaments uzrunā arī nākamās vēlēto pārstāvju paaudzes.

Uzmanības centrā Dienvidaustrumeiropa

Eiropas Parlamentam ir īpaša programma, kas paredzēta Turcijas un Rietumbalkānu valstu (Albānijas, Bosnijas un Hercegovinas, Ziemeļmaķedonija, Melnkalnes, Serbijas un Kosovas) parlamentiem.

Šā reģiona valstu parlamentu stiprināšana un to sadarbības sekmēšana veicina demokrātiju reģionā. Programmai ir nozīme arī ES paplašināšanās procesā, jo valstīs, kas pievienojas ES, ir jābūt spēcīgām demokrātiskām iestādēm.

Vietējo parlamentu deputāti un ierēdņi gūst labumu no Eiropas Parlamenta programmām.