Mūsu ekoloģiskās pēdas nospieduma samazināšana 

EMAS izmantošana Eiropas Parlamentā

Eiropas Parlaments uzņemas atbildību par konstruktīvu ieguldījumu, kas ir veikts, cenšoties sasniegt ilgtermiņa mērķi, proti, ilgtspējīgu attīstību. Parlaments šo pienākumu pilda ne tikai politiskajā un likumdošanas darbā, bet arī ikdienas darbībā un lēmumu pieņemšanā.

Tādēļ Eiropas Parlaments nolēma, ka tā administrācija turpmāk piemēros EMAS (vides vadības un audita sistēmas) standartu, lai pastāvīgi uzlabotu vides rezultātus saskaņā ar EMAS Regulu (EK) Nr. 1221/2009 un ISO 14001:2015 standartu.

Mēs esam iedibinājuši paraugpraksi, ar kuru samazina ietekmi uz vidi un veicina ilgtspējīgāku nākotni, jomās, kas sniedzas no enerģijas patēriņa līdz oglekļa emisijām, mobilitātei, ūdens un atkritumu apsaimniekošanai.

Galvenie mūsu ekoloģiskās pēdas nospieduma samazināšanā gūtie panākumi

Eiropas Parlaments ir daudz paveicis kopš 2007. gada, kad EMAS tika ieviesta tā trijās darba vietās. Laikposmā no 2012. gada* līdz 2019. gadam Parlamentam ir izdevies:

  • samazināt oglekļa emisijas par 38 %;
  • samazināt elektroenerģijas patēriņu par 16 % un gāzes patēriņu par 23 %;
  • palielināt no atjaunojamajiem energoresursiem uz vietas saražotās enerģijas īpatsvaru līdz 15 %;
  • samazināt papīra patēriņu par 44 %;
  • samazināt pārtikas atkritumus par 22 %;
  • palielināt atkritumu pārstrādes līmeni līdz 67 % un
  • izstrādāt un īstenot sistemātisku iestādes mēroga pieeju publiskā iepirkuma ekoloģizācijai (GPP), rīkojot regulārus darbseminārus personām, kas organizē uzaicinājumus piedalīties konkursā.

Aicinām par mūsu mērķiem un sasniegumiem uzzināt ko vairāk.

* Izņemot oglekļa emisijas, kur salīdzināšanas references gads ir 2006. gads.

Zaļās elektroenerģijas izmantošana un emisiju kompensācija

Kopš 2016. gada Parlaments kompensē visas savas nesamazināmās oglekļa emisijas, padarot to par pirmo 100 % oglekļa ziņā neitrālo ES iestādi. Tā izmantotā enerģija 100 % ir “zaļā” elektroenerģija, kas ir iegūta no sertificētiem atjaunojamiem energoresursiem.

Turklāt 15 % no kopējās izmantotās enerģijas tiek saražoti uz vietas no atjaunojamiem resursiem, piemēram, ģeotermiskajiem siltumsūkņiem, koģenerācijas un fotoelementu paneļiem.

Apļveida domāšana

Parlaments bija arī pirmā ES iestāde, kas 2016. gadā sāka visaptverošu pārtikas ziedošanas programmu, ar ko bija paredzēta nepārdotās pārtikas ziedošana labdarības organizācijām, nevis izmešana.

No ekspluatācijas izņemtos personālos datorus, klēpjdatorus, ekrānus un mēbeles arī ziedo labdarības organizācijām to atkārtotas izmantošanas nolūkā.

Darba ņēmēju līdzdalība

Lai kopīgi veidotu ilgtspējīgu nākotni, ir jāiesaistās ikvienam. Eiropas Parlamentā darbinieki tiek pastāvīgi mudināti domāt “zaļi” — gan darbā, gan privātajā dzīvē.

Apmācība un kampaņas, kas palīdz uzlabot viņu zināšanas un izpratni par ilgtspējīgiem risinājumiem, veicina labāku atkritumu apsaimniekošanu, ūdens patēriņa samazināšanu, ilgtspējīgāku darba atspoļsatiksmi un daudzus citus darba vides aspektus.

Lai saņemtu papildu informāciju, lūdzam sazināties ar EMAS komandu, rakstot uz šādu e-pasta adresi:

Contact: 

Paļaujoties uz katra darbinieka apņēmību un visu tā dienestu atbalstu, EMAS nodrošina pamatu, lai Eiropas Parlaments varētu samazināt savas siltumnīcefekta gāzu emisijas un ietaupīt resursus nākamajām paaudzēm. Eiropas zaļā kursa ietvaros Parlaments arī pēta savu tālredzīgo politiku attiecībā uz oglekļa neitralitāti un to, kā rādīt priekšzīmi cīņā pret klimata pārmaiņām.

Vēsturiskā mantojuma ilgtspējīga saglabāšana

Eiropas Parlaments ir apņēmies pārvaldīt savas ēkas saskaņā ar jaunākajiem vidiskajiem standartiem. Tas pastāvīgi iegulda līdzekļus savu ēku ilgtspējas uzlabošanā, samazinot vajadzības, uzlabojot enerģijas ražošanas procesu un izmantojot atjaunīgos energoresursus.

Šobrīd jau divas Eiropas Parlamenta ēkas (Montoyer/Sciences ēka un Martens ēka) ir ieguvušas BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) sertifikātu. Tā ir atzinība, ko piešķir, izmantojot pasaulē atzītu vidiskā novērtējuma metodiku un ēku vidiskā snieguma vērtēšanas sistēmu.

Jaunākais būvniecības projekts ir jaunā Adenauer ēka — komplekss 197 000 m² platībā, ko norobežo Alcide de Gasperi, Aigner un Hammes ielas un John F. Kennedy bulvāris un kurā tiks izvietots Eiropas Parlamenta Luksemburgā ģenerālsekretariāts. Būvniecība ir iedalīta divos posmos: austrumu spārns (pabeigts 2020. gadā) un rietumu spārns (plānots pabeigt 2023. gada beigās). Building Research Establishment (BRE) ēkas arhitektoniskajam projektam piešķīra atzinību 'BREEAM excellent'. Ēkai ir moderns vides inženiertehniskais aprīkojums, tai skaitā lietusūdens savākšanas tīkls un ģeotermālās un saules enerģijas risinājumi.


Eiropas Parlamenta mērķis ir iegūt LEED sertifikātu (vadošā loma enerģētikas un vides dizaina jomā) Chatham House ēkā Dublinā. Ēka ir paredzēta apmeklētāju centra Europa Experience un vietējā Eiropas Parlamenta biroja izvietošanai. Šīs sertifikācijas ietvaros tika sagatavots ēkas pētījums.