Organizācija 

Deputāti var veikt dažādas funkcijas un pievienoties dažādām formālām un neformālām Parlamenta grupām, kas ietekmē tā darbu. Pārskats ir atrodams šeit.

Reglaments

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 232. pantā ir noteikts, ka Eiropas Parlaments pieņem savu Reglamentu. Tie ir noteikumi par Parlamenta iekšējo struktūru un darbību.