Eiropas Parlamenta politiskās grupas 

Eiropas Parlamenta deputāti apvienojas politiskajās grupās, kas veidotas atbilstīgi viņu politiskajai pārliecībai, nevis valstiskajai piederībai. Šobrīd Eiropas Parlamentā ir 7 politiskās grupas.

Lai izveidotu politisko grupu, tajā ir jābūt vismaz 23 deputātiem un tai jāpārstāv vismaz viena ceturtdaļa dalībvalstu. Deputāti var darboties tikai vienā politiskajā grupā.

Daži deputāti neiesaistās nevienā politiskajā grupā, un viņi ir pie politiskajām grupām nepiederoši deputāti.

Eiropas Parlamenta politiskās grupas

Katrai politiskajai grupai ir izveidota sava iekšējā organizatoriskā struktūra, un tās darbību nodrošina priekšsēdētājs (dažās grupās ir divi līdzpriekšsēdētāji), birojs un sekretariāts.

Vienojoties ar politisko grupu priekšsēdētājiem, deputātiem atkarībā no viņu politiskās piederības tiek piešķirtas vietas Parlamenta sēžu zālē, proti, kreisajā vai labajā spārnā.

Pirms katra balsojuma plenārsēdē politiskās grupas rūpīgi izskata Parlamenta komiteju sagatavotos ziņojumus un iesniedz šo ziņojumu grozījumus.

Politiskā grupa savu nostāju pieņem pēc tās dalībnieku savstarpējas apspriešanās. Nevienam deputātam nevar aizliegt balsot pēc saviem ieskatiem.