Budžets: kā Eiropas Parlaments maksimāli lietderīgi izmanto savu ikgadējo finansējumu 

Pateicoties savam gada budžetam, Parlaments spēj finansēt 705 deputāta darbu un darboties 24 dažādās valodās. Šis budžets ir viena piektā daļa no visu ES iestāžu administratīvajiem izdevumiem, kuri savukārt veido tikai 1,2 % no ES vispārējā budžeta. Lielākā daļa ES finansējuma tiek tieši investēta dalībvalstīs.

Eiropas Parlamenta budžets 2024. gadam

Eiropas Savienības budžets

Budžeta sadaļas:
 • 94% : Eiropas Savienības pamatdarbības budžets ( ES līmenī īstenoto politiku finansēšana )
 • 6% : Eiropas Savienības institūciju administratīvais budžets ( Eiropas Parlamenta budžets sastāda vienu piekto daļu no tā )

Eiropas Parlamenta budžets

Eiropas Parlamenta budžets sastāda 1% no ES kopējā budžeta

 • Politiskā darbība:

  • EP deputātu darbība : 20%
  • Politisko grupu / partiju / fondu darbība : 6%
 • Darbības izmaksas:

  • IT : 8%
  • Ēkas : 11%
  • Administrācija : 3%
 • Personāls:

  • Līgumdarbinieki, tulkošanas un lingvistiskie pakalpojumi : 8%
  • Personāla izdevumi : 34%
  • Citi izdevumi saistīti ar personālu : 3%
 • Komunikācija:

  • Komunikācija : 7%

Minētās izdevumu kategorijas tiek iekļautas ģenerālsekretāra sagatavotajā ziņojumā Parlamenta Prezidijam par provizorisko tāmes projektu.

Tā kā šeit norādītie skaitļi ir noapaļoti, to kopējā summa var nebūt 100 %.

Kā tiek lemts par budžetu

Parlamenta budžeta sagatavošana parasti sākas februārī. Ģenerālsekretārs iesniedz priekšlikumu, nosakot prioritātes un resursus nākamajam gadam. Prezidijs, kuru veido priekšsēdētājs un 14 priekšsēdētāja vietnieki, izmanto to par pamatu, lai pieņemtu tāmes provizorisko projektu, kuru iesniedz Budžeta komitejai.

Viens no komitejas locekļiem tiek iecelts par referentu budžeta jautājumā, lai sagatavotu ziņojumu, kurā būtu izklāstītas Parlamenta darba prioritātes un ierosināts, cik līdzekļu tām tērēt. Vispirms par šo ziņojumu balso Budžeta komiteja, un pēc tam plenārsesijā, parasti maijā, par to balso visi EP deputāti. Tāmi tad iekļauj ES nākamā gada budžeta projektā, kuru EP deputāti groza un pieņem ne vēlāk kā decembra plenārsesijā.