Eiropas Savienības dalībvalstu parlamenti 

Ar Lisabonas līgumu pirmo reizi noteica dalībvalstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā. Dalībvalstu parlamenti, piemēram, var pārbaudīt, vai ES likumprojektos ir ievērots subsidiaritātes princips, piedalīties ES līgumu pārskatīšanā un iesaistīties ES politiku brīvības, drošības un tiesiskuma jomā novērtēšanā.

Lisabonas līgumā arī paredzēts, ka Eiropas Parlamentam un dalībvalstu parlamentiem būtu kopīgi jānosaka tas, kā organizēt un sekmēt efektīvu un regulāru savstarpējo sadarbību Eiropas Savienībā.

Šajā sakarībā Eiropas Parlaments 2009. un 2014. gadā pieņēma rezolūcijas, kurās īpaši tika apskatītas izmaiņas Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu attiecībās.

Apvienot īstos cilvēkus īstajā laikā

Parlamentārā sadarbība var notikt dažādos veidos. Dalībvalstu parlamentu un Eiropas Parlamenta priekšsēdētāji jeb spīkeri satiekas katru gadu un nosaka plašākās sadarbības pamatnostādnes.

Dalībvalstu parlamentu Eiropas lietu komitejas regulāri satiekas ar Eiropas Parlamenta deputātiem Eiropas lietu komiteju konferencē (COSAC). Padziļinātākas diskusijas par ārpolitikas vai ekonomiskās pārvaldības jautājumiem notiek nesen izveidotajās starpparlamentu konferencēs, kurās tiekas visu parlamentu kompetento komiteju locekļi.

Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu komitejas bieži uzaicina savus partnerus, lai debatētu par konkrētiem ES priekšlikumiem. Turklāt sazināšanās nolūkā un apspriedēm par aktuālajiem jautājumiem tiek izmantotas videokonferences.

Kopējais mērķis ir konkrētā jautājuma risināšanai īstajā laikā apvienot īstos cilvēkus.

Parlamentu sadarbības tīkli

Eiropas Parlaments aktīvi atbalsta divus galvenos tīklus, kuri atvieglo parlamentu sadarbību.

Starpparlamentārās ES informācijas apmaiņas tīkla (IPEX) platforma ļauj Eiropas Savienības dalībvalstu parlamentiem apmainīties ar dokumentiem, kas saistīti ar Savienību.

Eiropas Pētniecības un parlamentārās dokumentācijas informācijas centrs (EPPDIC) darbojas kā kanāls informācijas pieprasījumu nosūtīšanai, ja kādas valsts parlaments vēlas uzzināt vairāk par citas ES valsts praksi un politiku.