Setgħat baġitarji 

Wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, il-Parlament Ewropew jaqsam is-setgħa li jiddeċiedi dwar il-baġit annwali kollu tal-UE mal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u għandu l-aħħar kelma.

Il-Proċedura Baġitarja

Istituzzjonijiet involuti fil-proċedura:
 • Parlament Ewropew 
 • Kummissjoni Ewropea 
 • Kunsill tal-Unjoni Ewropea 
 1. Qabel l-1 ta' Settembru

  Deskrizzjoni qasira: Abbozz ta’ baġit

  1. Il-Kummissjoni Ewropea  tħejji l-abbozz ta' baġit  
  2. L-Abbozz ta' Baġit jintbagħat lill-:   
   • Kunsill tal-Unjoni Ewropea   (magħmul minn 27 ministru nazzjonali )
   • Parlament Ewropew 

  Deskrizzjoni sħiħa: Abbozz ta’ baġit

  L-istituzzjonijiet kollha tal-UE jfasslu l-estimi tagħhom għall-abbozz ta’ baġit qabel l-1 ta’ Lulju ta’ kull sena.

  Il-Kummissjoni tikkonsolida dawn l-estimi u tħejji l-abbozz ta’ baġit annwali, li jitressaq lill-Parlament u lill-Kunsill sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Settembru.

 2. Qabel l-1 ta' Ottubru

  Deskrizzjoni qasira: Il-pożizzjoni tal-Kunsill

  •   Fil-Kunsill: Il-Pożizzjoni tal-Kunsill tintbagħat lill-Parlament
  • Fil-Parlament: Diskussjonijiet interni dwar l-abbozz ta' baġit. Il-konklużjoni tintbagħat lill-Kumitat għall-Baġits

  Deskrizzjoni sħiħa: Il-pożizzjoni tal-Kunsill

  Il-Kunsill jadotta l-pożizzjoni tiegħu dwar l-abbozz ta’ baġit u jressaqha lill-Parlament qabel l-1 ta’ Ottubru, flimkien mar-raġunijiet għall-pożizzjoni tiegħu.

  Fl-istess ħin, il-kumitati parlamentari jiddiskutu l-abbozz ta’ baġit u jgħaddu l-opinjonijiet tagħhom lill-Kumitat għall-Baġits, li hu responsabbli għat-tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament.

 3. Massimu 42 ġurnata

  Deskrizzjoni qasira: Il-pożizzjoni tal-Parlament

  1.   Kumitat għall-Baġits irid iħejji pożizzjoni għall-Parlament.  
  2.   Parlament Ewropew  jirċievi l-pożizzjoni tal-Kunsill u l-pożizzjoni tal-Kumitat għall-Baġits.
  3. Il-Membri tal-PE jivvutaw dwar il-pożizzjoni mħejjija mill-Kumitat għall-Baġits u dwar l- Emendi .  
  4. Pożizzjoni tal-Parlament . Jekk il-Parlament jimmodifikah, l-abbozz jintbagħat lill-Kunsill  

  Deskrizzjoni sħiħa: Il-pożizzjoni tal-Parlament

  Il-Parlament għandu 42 jum li matulhom jew japprova l-pożizzjoni tal-Kunsill, inkella, b’maġġoranza assoluta tal-membri tiegħu, jemendaha. Il-MPE jivvutaw dwar l-opinjoni preparata mill-Kumitat għall-Baġits u dwar kull emenda mressqa, normalment matul sessjoni plenarja f’Ottubru.

  Jekk il-Parlament japprova l-pożizzjoni tal-Kunsill, jew jonqos milli jiddikjara pożizzjoni, il-baġit jiġi adottat. Madankollu, il-Parlament normalment jadotta emendi u t-test emendat jiġi mgħoddi lill-Kunsill. F'dan il-każ, il-President tal-Parlament immedjatament ilaqqa' laqgħa tal-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni. Il-Kumitat ma jiltaqax jekk il-Kunsill jinforma lill-Parlament fi żmien 10 ijiem li approva l-emendi kollha tiegħu.

 4. Massimu 21 ġurnata

  Deskrizzjoni qasira: Il-konċiljazzjoni

  1.   Kumitat ta' Konċiljazzjoni (magħmul minn 27 Rappreżentanti tal-Kunsill u 27 Rappreżentanti tal-PE ) irid jasal għal ftehim  
  2.   Test konġunt  

  Deskrizzjoni sħiħa: Il-konċiljazzjoni

  Il-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni, kompost minn rappreżentanti tal-Kunsill u ammont ugwali ta' membri li jirrappreżentaw lill-Parlament, għandu 21 jum biex jilħaq ftehim dwar it-test konġunt.

 5. 14 ġurnata mass

  Deskrizzjoni qasira: L-adozzjoni

  Jekk it-test konġunt jiġi kkonvalidat:   il-Parlament Ewropew  u l-   Kunsill tal-Unjoni Ewropea  jkollhom 14-il ġurnata biex japprovawh.

  Deskrizzjoni sħiħa: L-adozzjoni

  Jekk il-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni jaqbel dwar test konġunt, il-Parlament u l-Kunsill għandhom 14-il jum biex japprovawh. Il-President tal-Parlament imbagħad jiffirma l-baġit u jiddikjara li ġie adottat definittivament.

  Jekk il-proċedura ta’ konċiljazzjoni tfalli, jew jekk it-test konġunt jiġi rrifjutat mill-Parlament, il-Kummissjoni tressaq abbozz ta' baġit ġdid. Jekk it-test konġunt ikun irrifjutat mill-Kunsill, il-Parlament jista’ xorta jiddeċiedi li jadottah.

Qafas Finanzjarju Multiannwali

Id-deċiżjonijiet tal-Parlament u tal-Kunsill dwar in-nefqa u d-dħul annwali jridu jaqgħu fi ħdan il-limiti tal-infiq annwali stipulati fil-pjan finanzjarju fit-tul tal-UE, il-Qafas Finanzjarju Multiannwali, innegozjat darba kull seba’ snin.

Il-kontroll baġitarju

Ladarba l-baġit tal-UE jiġi adottat, il-Kummissjoni Ewropea hija responsabbli għall-implimentazzjoni tiegħu (l-istituzzjonijiet l-oħra huma responsabbli mill-baġits amministrattivi tagħhom stess).

Bħala istituzzjoni eletta direttament li tirrappreżenta lill-kontribwenti tal-UE, il-Parlament Ewropew jeżerċita sorveljanza demokratika biex jiżgura li l-Kummissjoni u l-istituzzjonijiet l-oħra jamministraw kif xieraq il-fondi Ewropej.

Il-Parlament, fuq rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, jiddeċiedi jekk jagħtix il-kwittanza, i.e. l-approvazzjoni finali dwar kif il-baġit għal sena speċifika ikun ġie implimentat.

Il-Parlament jieħu deċiżjoni, wara eżami dettaljat mill-Kumitat għall-Kontroll Baġitarju tal-kontijiet finanzjarji tal-Kummissjoni u tar-rapport dwar l-attivitajiet tagħha għas-sena kkonċernata. Iqis ukoll ir-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri u t-tweġibiet tal-Kummissjoni dwar mistoqsijiet speċifiċi li l-MPE jista’ jkollhom.

Il-Parlament jista’ wkoll jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta, fuq talba tal-Parlament, dwar il-miżuri meħuda fid-dawl ta’ tali osservazzjonijiet u kummenti.

Il-proċedura tintemm fl-għoti, posponiment jew rifjut tal-kwittanza.

Il-Parlament ikollu x’jaqsam b’mod simili mal-approvazzjoni tal-kontijiet ta’ istituzzjonijiet oħra, inkluż il-baġit amministrattiv tiegħu stess.