Ondersteuning van democratie wereldwijd 

Sudan 

Het Europees Parlement ondersteunt de democratie wereldwijd.

Eén van de centrale verantwoordelijkheden van het Europees Parlement, die in de oprichtingsverdragen van de EU zijn verankerd, is het bieden van actieve ondersteuning aan de internationale inspanningen van de Europese Unie ter bevordering van de democratie en de mensenrechten.

Dit werk komt ook EU-burgers ten goede, aangezien meer gerechtigheid en stabiliteit in de wereld hun positie in het eigen land versterkt.

Een specifieke groep

In het Europees Parlement is een specifieke groep leden gevormd die erop toeziet hoe het Parlement zich inzet voor democratie buiten de EU.

Deze groep, waarvan de voorzitters van verschillende relevante commissies deel uitmaken, streeft ernaar dat de inspanningen van al hun collega's op dit gebied samenhangend en doeltreffend zijn.

Waarneming van verkiezingen

Verkiezingen vormen het fundament van democratieën en versterken het publieke vertrouwen in de instellingen. Daarom hecht het Europees Parlement veel waarde aan het ondersteunen van eerlijke en vrije verkiezingen.

Het Parlement treedt al meer dan 30 jaar op als waarnemer bij verkiezingen in landen buiten de EU. Er zijn al meer dan 170 delegaties voor kortlopende waarneming afgereisd naar verscheidene landen over de hele wereld.

In veel gevallen vormden deze opdrachten de aanleiding voor door de EU en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa georganiseerde waarnemingsprojecten op de langere termijn.

Wanneer leden van het Europees Parlement aan deze inspanningen deelnemen, leveren zij kennis uit de eerste hand van politieke campagnes en verkiezingsprocessen. Dit verleent geloofwaardigheid en zichtbaarheid aan de eindbeoordeling.

Bemiddeling en stimulering van dialoog

De EU werkt aan het voorkomen van conflicten voordat ze acuut worden, het ingrijpen bij escalerende crises, en het ondersteunen van vrede en democratie nadat conflicten zijn geluwd.

Leden van het Europees Parlement dragen hiertoe bij door

  • te bemiddelen tussen leden van buitenlandse parlementen,
  • politieke partijen te helpen conflicten te voorkomen,
  • de dialoog tussen partijen en de opbouw van consensus te bevorderen,
  • internationale evenementen te organiseren waarbij bemiddeling en conflictpreventie centraal staan.

Versterking van andere parlementen

Het Europees Parlement biedt programma’s aan voor parlementen en parlementsleden overal ter wereld.

Ondersteuningsprogramma’s zijn gericht op de nabuurschapslanden van de EU en op bepaalde landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika – alsook op bepaalde regionale parlementen.

De doelstellingen van de programma’s zijn

  • versterking van de kernfuncties van parlementen ─ de vertegenwoordiging van burgers, de controle van de overheid en het maken van wetten,
  • hervorming van parlementaire instellingen,
  • uitwisseling van beste parlementaire praktijken.

Het Europees Parlement treedt ook in contact met toekomstige generaties van gekozen vertegenwoordigers.

Zuidoost-Europa centraal

Het Europees Parlement heeft een specifiek programma voor de parlementen van Turkije en de Westelijke Balkan (Albanië, Bosnië-Herzegovina, Noord-Macedonië, Montenegro, Servië en Kosovo).

Versterking van de nationale parlementen in de regio en aanmoediging van hun onderlinge samenwerking bevordert de democratie in het gebied. Dit speelt tevens een rol in het uitbreidingsproces van de EU, aangezien landen die tot de EU willen toetreden, sterke democratische instellingen moeten hebben.

Lokale parlementsleden en ambtenaren profiteren van de programma's van het Europees Parlement.