Onze ecologische voetafdruk verkleinen 

EMAS toepassen in het Europees Parlement

Het Europees Parlement erkent dat het een verantwoordelijkheid heeft om een positieve bijdrage te leveren aan de langetermijndoelstelling van duurzame ontwikkeling. Het Parlement komt deze verantwoordelijkheid niet alleen na in het kader van zijn politieke en wetgevende rol, maar ook in zijn dagelijkse functioneren en besluitvorming.

Daarom heeft het Europees Parlement besloten om zijn administratie de EMAS-normen te laten toepassen (EMAS = milieubeheer- en milieuauditsysteem), met als doel de milieuprestatie van zijn activiteiten, producten en diensten gestaag te verbeteren in overeenstemming met de EMAS-verordening (Verordening (EG) nr. 1221/2009) en ISO-norm 14001:2015.

Energieverbruik, CO2-uitstoot, mobiliteit, water en afval: het Parlement heeft op een brede waaier aan gebieden goede praktijken ingevoerd om zijn impact op het milieu te beperken en bij te dragen tot een duurzamere toekomst.

Een kleinere ecologische voetafdruk: belangrijkste verwezenlijkingen

In 2007 werd EMAS ingevoerd in de drie werklocaties van het Europees Parlement. Sindsdien heeft het Parlement een lange weg afgelegd. Tussen 2012* en 2019 is het Parlement erin geslaagd:

  • zijn CO2-uitstoot met 38 % te verlagen
  • zijn elektriciteitsverbruik met 16 % en zijn gasverbruik met 23 % te verminderen
  • 15 % van de energie die het verbruikt, ter plaatse op te wekken uit hernieuwbare energiebronnen
  • zijn papierverbruik met 44 % te verlagen
  • 22 % minder voedselafval te produceren
  • 67 % van zijn afval te recycleren, en
  • een systematische aanpak uit te werken en in te voeren die binnen de hele instelling wordt gebruikt voor de vergroening van overheidsopdrachten (GPP), met regelmatige workshops voor wie aanbestedingen organiseert.

Lees meer over onze doelstellingen en verwezenlijkingen.

* Voor de CO2-uitstoot is het referentiejaar voor vergelijking niet 2012 maar 2006.

Gebruik van groene elektriciteit en compensatie van CO2-uitstoot

Sinds 2016 compenseert het Parlement zijn gehele onvermijdelijke CO2-uitstoot. Hiermee is het de eerste volledig CO2-neutrale EU-instelling. Bovendien gebruikt het Parlement alleen maar “groene” elektriciteit, dat wil zeggen elektriciteit die afkomstig is van gecertificeerde hernieuwbare energiebronnen.

Tot slot wordt 15 % van de totale verbruikte energie ter plaatse opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, onder meer met behulp van geothermische warmtepompen, warmtekrachtkoppeling en zonnepanelen.

Cyclisch denken

In 2016 lanceerde het Parlement ook als eerste EU-instelling een uitgebreid voedseldonatieprogramma. Zo worden onverkochte levensmiddelen niet weggegooid, maar geschonken aan liefdadigheidsinstellingen.

Buiten gebruik gestelde pc’s, laptops, schermen en meubels worden eveneens gedoneerd aan liefdadigheidsorganisaties, voor hergebruik.

Betrokken werknemers

Om een gemeenschappelijke duurzame toekomst tot stand te brengen, moet iedereen meedoen. Het Europees Parlement moedigt zijn werknemers er voortdurend toe aan om zowel op het werk als in hun privéleven groen te denken.

Opleidingen en campagnes ter vergroting van hun kennis en bewustzijn van duurzame oplossingen dragen bij tot een beter afvalbeheer, minder waterverbruik en duurzamer pendelverkeer, en hebben ook een gunstige impact op vele andere aspecten van de werkomgeving.

Neem voor meer informatie contact op met het EMAS-team via het volgende e-mailadres:

Contact: 

Het Europees Parlement rekent op de inzet van al zijn werknemers en de steun van al zijn diensten. EMAS biedt het Parlement een kader voor het verminderen van zijn eigen broeikasgasuitstoot en voor een spaarzamer omgang met natuurlijke rijkdommen. In het kader van de Europese Green Deal buigt het Parlement zich ook over zijn toekomstige beleid inzake CO2-neutraliteit en over manieren om het goede voorbeeld te geven in de strijd tegen klimaatverandering.