Organen 

In het kader van hun parlementaire werkzaamheden kunnen EP-leden verschillende functies vervullen. Ook mogen ze zich aansluiten bij diverse formele of informele groepen binnen het Parlement. Hier volgt een overzicht.

Reglement

Op grond van artikel 232 van Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) heeft het Europees Parlement zijn Reglement van orde vastgesteld. Dit reglement bevat alle regels voor de interne organisatie en werking van het Parlement.